Eryson

Eryson

Đoàn kết là sức mạnh - Chúng ta cùng nhau tạo nên tương lai

Đoàn kết là sức mạnh - Chúng ta cùng nhau tạo nên tương lai

Phát triển phần mềm quản lý cho nội bộ và khách hàng trong nhiều lĩnh vực, tích hợp quản lý các thiết bị nhúng, IoT vào trong phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để triển khai và bảo trì phần mềm

Website

Địa điểm

  • 226 Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam