Datarobot Việt Nam

Làm những gì không ai làm để có những gì không ai có

Làm những gì không ai làm để có những gì không ai có

Công ty đi đầu trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào Thương mại điện tử tại Việt Nam với các sản phẩm chủ đạo như Mipee, Atosa

Datarobot Việt Nam}

Datarobot Việt Nam}

Đãi ngộ

Nghỉ mát

Lương tháng 13

Thưởng Tết

Hưởng % từ dự án (product) mà mình làm ra