Năm 2005 – Đánh dấu mốc son đầu tiên đặt nền móng xây dựng thương hiệu tập đoàn. Theo thời gian TNT Group đã phát triển hệ sinh thái kinh tếngày càng vững mạnh dựa trên các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi: Tư vấn đầu tư bất động sản, Quản lý khai thác vận hành tòa nhà, Quản lý resort, nghỉ dưỡng , ẩm thực…

TNT Group cam kết nỗ lực tối đa góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh làm việc hiện đại, năng động và sáng tạo nhằm gia tăng giá trị tài sản của khách hàng theo thời gian

Các việc làm tại Công ty Cổ phần Đầu tư TNT và các cộng sự