Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông (NEO)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông (NEO)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông (NEO)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông (NEO) là công ty cổ phần phát triển phần mềm do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các công ty tin học - viễn thông có uy tín trong nước sáng lập.

Nhiệm vụ chiến lược của Công ty là phát triển phần mềm, tích hợp hệ thống và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho thị trường các doanh nghiệp viễn thông, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước và trong khu vực.