Computer Science Lab

Computer Science Lab

Bringing great people onto your team is about demonstrating that size really doesn’t matter – people do.

Bringing great people onto your team is about demonstrating that size really doesn’t matter – people do.

Computer Science Lab (CSL) trực thuộc chính phủ Lào, chịu trách nhiệm quản lý và phát triển công nghệ cho các dự án mạng.

Sản phẩm
Offshore-gaming

Website

Địa điểm

  • 272 Khun Bu Lom Rd, Xiengyeun Village, Chanthabuly District, Vientiane Capital, Lao PDR

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Laos