All
Companies

Related posts

View all
Cách thiết lập một dự án Symfony để làm việc với Docker Subdomains

Cách thiết lập một dự án Symfony để làm việc với Docker Subdomains

Tác giả: Artem Henvald Có những tình huống khi Symfony cần định tuyến dựa trên tên miền phụ. Ví dụ, khi chúng ta phân phối các cụm chức năng khác nhau trong một dự án hoặc một kho lưu trữ. Giả sử, ngoài API, có một phần quản trị được viết trong các gói Symfony hoặc một số chức năng cho các url truy cập công khai từ phía máy khách. Dưới đây là một số tùy chọn: api.project-name.work: một máy chủ API cho các ứng dụng khách (web và các máy khách di động). hub.project-name.work: một máy chủ được sử dụng để kết nối ngược với một máy khách di động khi một số tính năng cần có sẵn URL từ trình duyệt. Ví dụ: trong trường hợp tính năng đặt lại mật khẩu, tính năng xác nhận email, tính năng hủy đăng ký email, xử lý móc nối web từ hệ thống thanh toán, xử lý chuyển hướ [...]

Read more
Cách thiết lập một project symfony hỗ trợ làm việc với các subdomain

Cách thiết lập một project symfony hỗ trợ làm việc với các subdomain

Tác giả:  Artem Henvald Có những tình huống khi Symfony cần định tuyến dựa trên subdomain. Ví dụ, khi chúng ta phân phối các cụm chức năng khác nhau trong một dự án hoặc một kho lưu trữ. Giả sử, ngoài API, có một phần quản trị được viết trong các gói Symfony hoặc một số chức năng cho các url truy cập công khai từ phía máy khách. Dưới đây là một số tùy chọn: api.project-name.work: một máy chủ API cho các ứng dụng khách (web và các máy khách di động). hub.project-name.work: một máy chủ được sử dụng để kết nối ngược với một máy khách di động khi một số tính năng cần có sẵn URL từ trình duyệt. Ví dụ: trong trường hợp tính năng đặt lại mật khẩu, tính năng xác nhận email, tính năng hủy đăng ký email, xử lý móc nối web từ hệ thống thanh toán, xử lý chuyển hướng hệ thống [...]

Read more