All
Jobs
Companies

Get job alert for this search

1 jobSSl

Related posts

View all
Window IIS PHP: Fix lỗi Curl SSL Certificate Problem

Window IIS PHP: Fix lỗi Curl SSL Certificate Problem

Bài viết được sự cho phép của BQT Kinh nghiệm lập trình Chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ 1 cách để fix lỗi Curl SSL khi PHP hoạt động trên Windows Server trên nền IIS. [irp posts="40250" name="Fix lỗi Fopen Failed To Open Stream: Permission Denied Windows Server""] [irp posts="38966" name="Fix Lỗi RDP Authentication Error Has Occurred – The Function Requested Is Not Supported""] Lỗi Curl SSL xảy ra khi nào? Thông thường khi bạn cài đặt PHP trên máy chủ Windows Server, mọi thứ hoạt động bình thường. Cho đến một ngày bạn add thêm SSL Certificate cho ứng dụng của bạn. Có thể bạn sẽ gặp lỗi dưới đây: “Curl (60) SSL Certificate Problem: Unable to get local issuer certificate” PHP Curl được sử dụng trong hầu hết các ứng dụng có dùng API Lỗi này không quá nghiêm trọng, tuy nhiên nếu không biết cách xử lý, bạn sẽ tốn khá nhiều thời gian vào việc này. Tìm việc làm PHP đãi ngộ tốt trên TopDev Fix lỗi Curl [...]

Read more
Cấu hình HTTPS Server cho NGINX (SSL Certificate trong NGINX)

Cấu hình HTTPS Server cho NGINX (SSL Certificate trong NGINX)

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương Cấu hình HTTPS Server cho NGINX (SSL Certificate trong NGINX) Trong bài này mình sẽ hướng dẫn mở tính năng HTTPs trên NGINX. (Mặc định thì NGINX đang tắt tính năng này) [irp posts="35037" name="502 bad gateway nginx - Xử lý lỗi 502 Bad Gateway" trên Nginx"] [irp posts="12841" name="Cách Engineer Nhật Bản thực hiện test như thế nào"] Cấu hình HTTPS Server cho NGINX (SSL Certificate trong NGINX) Mở file nginx.conf tìm tới phần HTTPS server # HTTPS server # #server { # listen 443 ssl; # server_name localhost; # ssl_certificate cert.pem; # ssl_certificate_key cert.key; # ssl_session_cache shared:SSL:1m; # ssl_session_timeout 5m; # ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5; # ssl_prefer_server_ciphers on; # location / { # root html; # index index.html index.htm; # } #} Mặc định NGINX không mở HTTPS, để enable HTTPS ta bỏ comment đoạn trên bằng cách xóa đi các dấu # ở đầu Ví dụ: # HTTPS server server { listen 443 ssl; server_name localhost; ssl_certificate cert.pem; ssl_certificate_key cert.key; ssl_session_cache shared:SSL:1m; ssl_session_timeout 5m; ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5; ssl_prefer_server_ciphers on; location / { root html; index index.html index.htm; } } Theo như cấ [...]

Read more
Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10. Không giống như Ubuntu, Windows không tích hợp sẵn file thực thi openssl, ta cần phải cài đặt nó bằng tay để có thể generate được file .key, .pem, .crt [irp posts="38320" name="Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)"] [irp posts="34616" name="System Design Cơ Bản: HTTPS, SSL, AND TLS"] Cách 1: download từ Shining Light Productions Download từ địa chỉ https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html (tùy vào phiên bản windows đang sử dụng mà bạn tải bản 32bit hay 64bit nhé) Sau khi cài đặt ta sẽ tìm thấy file openssl.exe nằm trong folder bin mà mình vừa cài đặt: Cách 2: download từ Git For Windows Download từ địa chỉ https://git-scm.com/download/win Ở đây mình tải bản Portable (bản không cần cài đặt) Click đúp vào file .exe nó sẽ giải nén ra folder PortableGit File openssl.exe sẽ nằm trong folder usr/bin Sau khi cài đặt, chúng ta có thể chạy lệnh openssl trong commad line của folder chứa [...]

Read more
Hướng dẫn tạo certificate SSL trên Windows (file key, pem)

Hướng dẫn tạo certificate SSL trên Windows (file key, pem)

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương Hướng dẫn tạo certificate SSL trên Windows (file key, pem) Trong bài này mình sẽ tạo file .key, .pem, .crt để làm certificate chạy https (Lưu ý: Với server chạy bằng Java bạn cần chuyển file pem, private key sang p.12 (PKCS#12)) (xem thêm: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)) [irp posts="38320" name="Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)"] Hướng dẫn tạo certificate SSL trên Windows (file key, pem) Windows không tích hợp sẵn lệnh openssl do đó ta cần phải cài đặt openssl trước. (Xem lại: Hướng dẫn cài đặt OpenSSl trên Windows) 1. Tạo file .key openssl genrsa -des3 -out {ten_file.key} {do_dai_key} Ví dụ: openssl genrsa -des3 -out cert.key 2048 Khi generate private key, hệ thống sẽ yêu cầu nhập pass phrase, bạn nhập và nhớ pass phrase để generate public key nhé. Kết quả: 2. Tạo file .pem openssl req -x509 -new -nodes -key {ten_file.key} -sha256 -days 1024 -out {ten_file.pem} Ví dụ: openssl req -x509 -new -nodes -key cert.key -sha256 -days 1024 -out cert.pem [...]

Read more