All
Companies

Related posts

View all
Cách Sử Dụng Middleware Trong NextJS

Cách Sử Dụng Middleware Trong NextJS

Bài viết được sự cho phép của tác giả Phạm Minh Khoa Middleware là những đoạn mã trung gian nằm giữa các request và response, nó nhận các request, thi hành các mệnh lệnh tương ứng trên request đó. sau khi hoàn thành nó sẽ response (phản hồi) hoặc chuyển kết quả ủy thác cho 1 Middleware khác trong hàng đợi. Trong NextJS, middle mới chỉ được thêm vào từ version 12.0.0 (cho bản beta), tài liệu chính thức của nó được mô tả trên trang chủ của NextJS tại link: https://nextjs.org/docs/middleware Bài viết này mình sẽ giải thích qua cách sử dụng của nó và tạo thử 1 ví dụ cho các bạn dễ hình dung. Cách sử dụng Để sử dụng middleware thì chúng ta tạo file _middleware.ts nằm trong thư mục pages của dự án. Sau khi tạo xong chúng ta sẽ copy đoạn code typescript như dưới đây vào: // pages/_middleware.ts import type { NextFetchEvent, NextRequest } from 'next/server' export function middleware(req: NextRequest, ev: NextFetchEvent) { return new Response('Hello, world!') } Nếu bạn thích viế [...]

Read more