All
Companies

Related posts

View all
Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Hibernate

Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Hibernate

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lê Hồng Kỳ Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Hibernate sẽ bao gồm 4 xử lý cơ bản đó là thêm (C), lấy dữ liệu (R), cập nhật dữ liệu (U) và xóa dữ liệu (D). Trong những bài hướng dẫn trước, chúng tôi đã trình bày cách tạo một Web application với Spring MVC nhưng chưa có phần xử lý database. Và để xử lý database, chúng ta phải cần đến Hibernate. Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Hibernate – Các bước thực hiện 1/ Tạo một Maven Web Application Project Các bạn có thể tạo mới một Project. Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng lại project của bài Hướng dẫn validation trong Spring MVC 5 2/ Mở file pom.xml và thêm dependency <!-- Spring ORM --> <dependency> <groupId>org.springframework</groupId> <artifactId>spring-orm</artifactId> <version>5.1.0.RELEASE</version> </dependency> <!-- Hibernate Core --> <dependency> <groupId>org.hibernate</groupId& [...]

Read more
ASP.NET MVC5 #3: Thêm mới View

ASP.NET MVC5 #3: Thêm mới View

Bài viết được sự cho phép của Tạp chí Lập trình Trong phần này, bạn sẽ sửa đổi file “HelloWorldController.cs”, sử dụng view để đóng gói quá trình sinh ra HTML trả về cho client. Bạn sẽ tạo một view sử dụng “Razor view engine”. “Razor view” có phần mở rộng là “.cshtml” và cung cấp cách thức để tạo ra HTML sử dụng C#. Razor sẽ giúp tinh gọn mã lệnh khi bạn viết một view. [irp posts="14011" name="ASP.NET Core là gì?"] [irp posts="13086" name=".NET core vs ASP.NET core: Phân biệt .NET Framework, .NET Core và Mono"] Hiện tại, phương thức “Index” trả về một chuỗi là một thông báo đã được khai báo trong Controller. Chúng ta sẽ thay đổi phương thức “Index” để trả về một đối tượng view: [sourcecode language=”csharp”] public ActionResult Index() { return View(); } [/sourcecode] Phương thức “Index” ở trên sử dụng một view để sinh ra HTML trả về cho trình duyệt. Các phương thức trong Controller (gọi là action methods) như phương thức “Index” ở trên thường trả về ActionResult (hoặc một lớp dẫn xuất từ [...]

Read more