All
Companies

Related posts

View all
ServletContextEvent và ServletContextListener trong Jakarta EE Servlet

ServletContextEvent và ServletContextListener trong Jakarta EE Servlet

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh ServletContextEvent và ServletContextListener là 2 đối tượng của Jakarta EE Servlet có nhiệm vụ ghi nhận và xử lý những thay đổi trong ServletContext của một ứng dụng web khi ứng dụng web này được deploy lên Server Runtime. Bất kỳ những thay đổi nào của ServletContext, ServletContextEvent cũng sẽ ghi nhận và ServletContextListener cũng sẽ thực hiện những thay đổi đó. [irp posts="45652" name="Nói về ServletContext và ServletConfig trong Jakarta EE Servlet"] [irp posts="45566" name="Định nghĩa request URL trong ứng dụng Jakarta EE RESTful Web Services"] Xem thêm tuyển dụng Scala hấp dẫn trên TopDev Những thay đổi này sẽ xảy ra lúc ứng dụng được deploy và lúc chúng ta stop ứng dụng. Các bạn có thể thêm code để khi ứng dụng chạy lên hoặc stop đi, một số thao tác sẽ được thực hiện tuỳ theo nhu cầu của mình. Để làm được điều này, các bạn hãy tạo mới một custom class implement ServletContextListener interface như sau: package com.huongdanjava.jakartaee; import jakarta.servlet.ServletContextEvent; import jakarta. [...]

Read more
Nói về ServletContext và ServletConfig trong Jakarta EE Servlet

Nói về ServletContext và ServletConfig trong Jakarta EE Servlet

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh ServletContext là một đối tượng được khởi tạo bởi Web Container khi chúng ta deploy ứng dụng Jakarta EE web application. Nó được sử dụng lưu trữ và lấy thông tin mà chúng ta cấu hình cho tất cả các Servlet có trong ứng dụng. Còn ServletConfig thì giúp chúng ta lấy thông tin được định nghĩa cho một Servlet cụ thể nào đó. Cụ thể như thế nào? Trong bài viết này, mình sẽ thảo luận với các bạn về ServletContext và ServletConfig trong Jakarta EE Servlet các bạn nhé! [irp posts="44864" name="Tạo ứng dụng Jakarta EE MVC sử dụng Maven trong Eclipse"] [irp posts="45566" name="Định nghĩa request URL trong ứng dụng Jakarta EE RESTful Web Services"] Xem thêm các việc làm COBOL hấp dẫn trên TopDev Đầu tiên, mình sẽ mới một Jakarta EE Servlet Maven project để làm ví dụ: Bây giờ, mình sẽ tạo mới 2 Servlet: HelloWorldServlet package com.huongdanjava.jakartaee.servlet; import jakarta.servlet.http.HttpServlet; import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest; import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse; import java. [...]

Read more
Cấu hình JSP views trong InternalResourceViewResolver với Spring Boot JAR file

Cấu hình JSP views trong InternalResourceViewResolver với Spring Boot JAR file

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Các tập tin JSP, thông thường được sử dụng với InternalResourceViewResolver, có một số limitation khi sử dụng trong các ứng dụng Spring Boot. Theo như documentation của Spring Boot https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/htmlsingle/#features.developing-web-applications.embedded-container.jsp-limitations thì JSP file sẽ chỉ work với Tomcat và Jetty server và sẽ chỉ work là WAR file thôi, không work với JAR file. Thế nhưng, thực tế thì chúng ta cũng có cách để make it work với JAR file. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình JSP views trong InternalResourceViewResolver với Spring Boot JAR file các bạn nhé! [irp posts="37261" name="Cài đặt Spring Boot CLI"] [irp posts="36912" name="Giới thiệu về Spring Boot. Spring Boot là gì?"] Mình sẽ tạo mới một Spring Boot project: và sử dụng InternalResourceViewResolver cho ví dụ này. Mình sẽ thêm tomcat-embed-jasper dependency: <dependency> <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId> <artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId> <scope>provided</scope> </dependency> và một controller: package com. [...]

Read more