Talent Success

Talent Success

Talent Success's Client

Lập Trình Viên Mobile (Android/Flutter Developer)

Your role & responsibilities:

 • Nghiên cứu các ứng dụng Quản trị, vận hành doanh nghiệp
 • Nghiên cứu Hệ thống vận hành F&B
 • Nghiên cứu Hệ thống IT phục  vụ F&B
 • Đề xuất lựa chọn giải pháp Công nghệ
 • Khảo sát yêu cầu: Phân tích yêu cầu, phân tích Gaps
 • Phân tích thiết kế: Giải pháp đáp ứng; Quy trình tương lai; Kịch bản kiểm thử
 • Xây dựng phần mềm và Kiểm thử nội bộ
 • Kiểm thử phần mềm: xây dựng kịch bản kiểm thử và Unit test
 • Quản lý các version thay đổi phần mềm
 • Chuyển giao và nghiệm thu phần mềm
 • Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp phần mềm
 • Hỗ trợ đào tạo người dùng sử dụng phần mềm
 • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng

Your skills & qualifications:

 • Nghiên cứu các ứng dụng Quản trị, vận hành doanh nghiệp
 • Nghiên cứu Hệ thống vận hành F&B
 • Nghiên cứu Hệ thống IT phục  vụ F&B
 • Đề xuất lựa chọn giải pháp Công nghệ
 • Khảo sát yêu cầu: Phân tích yêu cầu, phân tích Gaps
 • Phân tích thiết kế: Giải pháp đáp ứng; Quy trình tương lai; Kịch bản kiểm thử
 • Xây dựng phần mềm và Kiểm thử nội bộ
 • Kiểm thử phần mềm: xây dựng kịch bản kiểm thử và Unit test
 • Quản lý các version thay đổi phần mềm
 • Chuyển giao và nghiệm thu phần mềm
 • Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp phần mềm
 • Hỗ trợ đào tạo người dùng sử dụng phần mềm
 • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng
3 days ago

Location

 • Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Year of experience

06 tháng

Level

Fresher, Junior

Job Type

Skills

Website

Location

 • Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hà Nội, Thành phố Hà Nội
 • Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam