Cathay Life

Cathay Life

Cùng Gieo Mầm Hôm Nay - Cho Tương Lai Phồn Thịnh

Java Developer (Chinese)

Your role & responsibilities:

 • Analyze system requirements from business departments.
 • Tìm hiểu, phân tích yêu cầu hệ thống từ các phòng ban nghiệp vụ.
 • Analyze, design necessary services based on business requirements to ensure compliance with the system development procedure. with the insurance business regulation, and the company's compliance.
 • Phân tích, thiết kế các dịch vụ cần thiết dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ đảm bảo tuân thủ quy định của quy trình phát triển ứng dụng. quy định của nghiệp vụ bảo hiểm, và tuân thủ quy định của công ty.
 • Analyze data, design and develop reports to meet business requirements.
 • Phân tích dữ liệu, thiết kế và phát triển các báo cáo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.
 • Maintain and develop the functions of the application system according to the assigned modules.
 • Bảo trì, phát triển các chức năng của hệ thống ứng dụng theo yêu cầu nghiệp vụ được giao.
 • Administrate, operate the company's applications in accordance with the company's SOP.
 • Quản trị, vận hành các ứng dụng của công ty theo đúng quy trình và tiêu chuẩn của công ty

Your skills & qualifications:

 • Graduated College / Bachelor degree major IT
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành liên quan
 • Fluent in Mandarin and at least 2-3 years of experience in programing.
 • Thông thạo tiếng Trung và ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm lập trình.
 • Knowledge about Java, JavaScript, Java Swing. 
 • Hiểu biết về Java, JavaScript, Java Swing. 
16 hours ago

Location

 • Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Cathay Life
Cathay Life

Website

Location

 • Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

Over 1000

Industry

Tech stack

Nationality

Taiwan