(HCM) iOS Developer

Login to view salary

1 month ago

Apply Now Apply Without CV

Job Description

As Senior iOS Developer, this position involves:

 • Product development in iOS using Swift.
 • Great integration skills using REST API.
 • System architecture design following MVVM, SOLID, ARC, implementation, and testing.
 • Work in an Agile environment with strong attention to a well-documented code, unit testing, and continuous integration.

Là nhà phát triển iOS cấp cao, vị trí này bao gồm:

 • Phát triển sản phẩm trên iOS dùng Swift.
 • Kỹ năng tích hợp tốt sử dụng API REST.
 • Thiết kế kiến trúc hệ thống theo MVVM, SOLID, ARC, cài đặt và kiểm thử
 • Làm việc trong môi trường Agile với sự chú ý mạnh mẽ đến mã nguồn được lập tài liệu đầy đủ, kiểm thử đơn vị và tích hợp liên tục

Job Requirements

Required skills and experience:

 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • "Product Engineering" mindset.
 • From 2+ years continuous experience with iOS development is required
 • An expert level at IOS development lifecycle.
 • Experience working with Map Location (Google Maps / HERE)
 • Experience in working with RESTful API (Alamofire), Json (SwiftyJSON), LocalDB (Realm)...
 • Experience in building UI in Swift, auto layout is a plus
 • Experience in writing unit tests, UI test is a great advantage
 • Experience in other mobile platforms development such as Android is a plus
 • Had apps submitted to Apple Store is a plus
 • Experience working in agile environments (using e.g. Scrum) is a plus.

Yêu cầu các kỹ năng và kinh nghiệm:

 • Bằng kỹ sư Khoa học máy tính
 • Tư duy "Kỹ nghệ sản phẩm"
 • Cần có kinh nghiệm liên tục từ 2 năm trở lên về phát triển trên iOS
 • Cấp độ chuyên gia về vòng đời phát triển trên iOS.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ định vị bản đồ (Google Maps / HERE)
 • Có kinh nghiệm làm việc với RESTful API (Alamofire), Json (SwiftyJSON), LocalDB (Realm) ..
 • Kinh nghiệm xây dựng UI với Swift, layout tự động là một điểm cộng
 • Kinh nghiệm về kiểm thử đơn vị, kiểm thử UI là một điểm lợi lớn
 • Kinh nghiệm phát triển trên các nền tảng di động khác như Android
 • Có các ứng dụng trên Apple Store
 • Kinh nghiệm làm việc trong các môi trường agile (ví dụ như Scrum)

Location

Quận 1, Hồ Chí Minh

Level

Nhân viên

Job Type