Usol Việt Nam

CHALLENGE FOR CHANGE

CHALLENGE FOR CHANGE

USOL Việt Nam được thành lập ngày 01/06/2006 là công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, thành viên của Tập đoàn công nghệ hàng đầu Nihon Unisys. Đóng vai trò là trung tâm phát triển offshore của Tập đoàn, Usol Vietnam nỗ lực để trở thành một công ty phát triển phần mềm mang tính toàn cầu, tập trung vào các sản phẩm quản lý, ứng dụng trên nền tảng công nghệ thông tin trên nhiều lĩnh vực như: tài chính ngân hàng, quản lý công cộng, sản xuất, logistics… Công ty luôn chú trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực để có được những kỹ sư IT xuất sắc và tạo cơ hội phát triển cho nguồn nhân lực trẻ tài năng của Việt Nam.

Usol Việt Nam}

Usol Việt Nam}

Usol Việt Nam}

Benefits

Sign on bonus

Salary adjustment: 1 time / year and have the opportunity to be specially adjusted due to the capacity

Have a chance to be reevaluated after the probationary time

13th month salary (Tet bonus): 1 month salary

Reward for average achievement of 1 month's salary / year

Free Japanese training

Having the opportunity to go onsite. There is a regime to support relatives accompanying onsite with employees

In addition to 10 days off per year under the Labor Law, USOL have an additional day of Japanese National Day

Social insurance, health insurance, unemployment insurance under insurance law

Accident insurance, Usol Anshin health insurance

Date of leave: 12 days / year. Seniority over 5 years: 18 days / year

Annual travel holiday

Annual health check at prestigious hospital

Postpartum leave for female employees with children under 1 year of age: 1 hour / day

The company provides support for employees to receive 100% of real wages during pregnancy

Lunch allowance: 900,000 / month

Clothing allowance: 1/12 months of basic salary

Travel allowance: ~ 400,000 / month (depending on the distance from home to the company)

Bonus IT certificates (if have)

Japanese certificate allowance ~ 1,500,000 (if have)

Badminton, football, tennis clubs sponsored by the company

Entertainment area with massage machines, coffee makers, pool tables, boxing ...

Internal Usolbiz magazine, Happy Radio program which plays music on demand