Song Tao
Song Tao

Song Tao

About us

  • Với định hướng phát triển nguồn nhân lực để tạo lợi thế cạnh tranh trong ngành, Song Tạo tập trung xây dựng chính sách lao động hợp lý để công nhân viên an tâm làm việc và gắn bó lâu dài với công ty.
  • Song Tạo đã xây dựng và áp dụng các chính sách khen thưởng dành cho các CB.CNV có thành tích, đóng góp nổi bật vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

General information

Industry

Product

Contact information


Office address

  • Số 71 Đường 25, Phường Tân Quý, Quận 7, TP.HCM