Kokolo Co., Ltd là công ty mới thành lập hoạt động ở lĩnh vực giáo dục, đào tạo và tư vấn quản lý.