Kien Long Bank

Kien Long Bank

Kien Long Bank - Sẵn sàng chia sẻ

Kien Long Bank - Sẵn sàng chia sẻ

Ngân hàng có một Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Hoạt động chính: Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi. Cấp tín dụng dưới hình thức cho vay, bảo lãnh, bao thanh toán, chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá. Cung ứng các phương tiện thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại hối và thực hiện dịch vụ ngân hàng khác.

Kien Long Bank
Kien Long Bank
Kien Long Bank

Website

Location

  • Ho Chi Minh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam