HIP Viet Nam
HIP Viet Nam

HIP Viet Nam

About us

Tên giao dịch:  Công ty Cổ Phần Tư Vấn HIP Việt Nam 
   社名       :株式会社ベトナム HIP コンサルティング 
Địa chỉ:      : 2F, No 163/35 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 
   住所   :2F, No 163/35 Khuong Ha, Khuong Dinh, Thanh Xuan, Hanoi 
Điện thoại      :  (84 - 4) 6680 3938                       Fax : (84 - 4) 6680 3938 
電話番号    :  (84 - 4) 6680 3938                     Fax: (84 - 4) 6680 3938 
Đại diện         : Lê Thị Tuyết                                Chức vụ : Giám Đốc 
   代表者      : Ms Le Thi Tuyet                        役職: 社長 

General information

Contact information


Office address

  • 18 Pham Hung, Tu Liem, Ha Noi