HEAD CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HEAD CAPITAL VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HEAD CAPITAL VIỆT NAM

HEAD Capital là công ty chuyên về mảng đầu tư và phát triển các dự án về Platfrom công nghệ cho các ngành dựa trên thế mạnh về phát triển user và năng lực giải các bài toán Grow Hacking. Giá trị cốt lõi chính của công ty là nguồn lực về trí tuệ, nguồn vốn lớn nhất của công ty là trí tuệ và giá trị con người.

Benefits

Working environment centered on collaboration and impact;

Be part of a team of creative, confident, thoughtful people who are enthusiastic about beating their goals and come together to achieve great things;

A great deal of compensation package that is rewarded for your results and performance;

Our commitment for your development and growth by professional qualifications and learning sponsorship.

Insurances as Vietnamese labor law;

Work-life balance 40-hr per week from Mon to Fri.