Haposoft

Haposoft

Về chúng tôi:

  Haposoft là tâm huyết của các bạn lập trình viên trẻ từ chương trình Việt Nhật ĐHBKHN (sau một vài năm công tác tại Nhật và các công ty làm việc với các khách hàng Nhật). Nghiệp vụ chủ yếu là phát triển và duy trì các dịch vụ cho các khách hàng Nhật và phát triển dịch vụ mới của công ty cho thị trường.

  Haposoft định hướng trở thành một công ty phần mềm "Happy" và trở thành "cầu nối kiểu mới" trong tương lai.

Location

  • Hà Nội