Công ty TNHH OPIM DIGITAL

Công ty TNHH OPIM DIGITAL

OPIM là “bức tranh đơn giản - OPTIMIZE IMAGE”

OPIM là “bức tranh đơn giản - OPTIMIZE IMAGE”

OPIM Digital là công ty chuyên thực hiện giai đoạn xử lý hậu kỳ về VFX cho Phim, TVC, MV và các chương trình truyền hình của Hàn Quốc, Trung Quốc. Sau hơn 4 năm hoạt động, những dự án lớn của Hàn Quốc, Trung Quốc được công chiếu trên Netflix, SBS, MBC,… như Squid Game, Sweet Home, Kingdom 2, Itaewon Class, “The Glory”, “Casino”,” Extraordinary Attorney Woo”… . Đặc biệt, những dự án kể trên đều do nguồn nhân lực Việt Nam thực hiện. Chúng tôi hiện đang phát triển một VFX Generator với sự hợp tác của 'Matrix', một công ty AI đầy triển vọng ở Hàn Quốc, nhằm mang lại sự đổi mới cho ngành công nghiệp VFX vào năm 2023. Không chỉ tham gia thực hiện dự án, OPIM còn tập trung vào việc phát triển các công nghệ tiên tiến để áp dụng các hiệu ứng đặc biệt của Nuke ./.

OPIM Digital is a company specializing in VFX post-processing for Korean and Chinese Movies, TVCs, MVs, and TV shows. After more than 4 years of operation, major Korean and Chinese projects have premiered on Netflix, SBS, MBC, etc. such as “Squid Game”, “Sweet Home”, “Kingdom 2”, “Itaewon Class”, “The Glory”,“Casino”,” Extraordinary Attorney Woo”… .In particular, the above projects are all implemented by Vietnamese human resources. We are currently developing a revolutionary VFX Generator in collaboration with 'Matrix,' a promising AI company in South Korea, aiming to bring innovation to the VFX industry by the year 2023. OPIM not only participates in project implementation but also focuses on developing advanced technologies to apply Nuke's special effects../.

OPIM Digital은 한국 및 중국 영화, TVC, MV 및 TV 프로그램의 VFX 후처리 전문 회사입니다. 4년 이상의 운영 끝에 넷플릭스, SBS, MBC 등 “오징어 게임”, “스위트홈”, “킹덤2”, “이태원 클라쓰”, “더글로리”, “카지노”, “이상한 변호사 우영우” 등 특히 위에서 언급한 프로젝트들은 모두 베트남 인력에 의해 시행되고 있습니다. 2023년에는 한국의 유망한 AI 기업인 매트릭스와의 합병을 통해 VFX산업에 혁신을 가져 올 VFX Generator를 개발중입니다. OPIM은 프로젝트 구현에 참여할 뿐만 아니라 Nuke의 고급기술을 특수효과에 적용하는 기술 개발에 노력을 기울이고있습니다./.

Website: http://opimdigital.com/

Công ty TNHH OPIM DIGITAL
Công ty TNHH OPIM DIGITAL
Công ty TNHH OPIM DIGITAL
Công ty TNHH OPIM DIGITAL
Công ty TNHH OPIM DIGITAL
Công ty TNHH OPIM DIGITAL
Công ty TNHH OPIM DIGITAL
Công ty TNHH OPIM DIGITAL
Products

Website

Location

  • 268 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

South-Korea