WeatherPlus là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thời tiết và nông nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông minh, WeatherPlus cung cấp các giải pháp về thời tiết & nông nghiệp mang giá trị cho cộng đồng, góp phần giảm thiểu rủi ro, hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu tới các ngành kinh tế&  đời sống của người dân Việt Nam.

Website: http://weatherplus.vn

Công ty CP Giải pháp Thời tiết WeatherPlus}

Công ty CP Giải pháp Thời tiết WeatherPlus}

Công ty CP Giải pháp Thời tiết WeatherPlus}