California Fitness & Yoga

California Fitness & Yoga

About us

Công ty hàng đầu vá»� chăm sóc sức khá»�e vá»›i phÆ°Æ¡ng châm "Làm Cuá»™c Sống Tốt Ä�ẹp HÆ¡n"

Email: info@cfyc.com.vn

Phone number: 08 7307 7555

Website: www.cfyc.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/cfycvn/

General information

Contact information


Office address

  • 5 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4