Viết một con Bash Script back up Mongo Database đơn giản

1279

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Đồng

Chả là mấy ngày nay chả làm ăn được gì, hôm qua mở cửa hàng ra bán thì quản lí thị trường cứ lòng vòng nên cũng đóng luôn, hên sao ông anh rủ làm freelancer cho một project về academy video, hai ngày đầu code ngon lành server chạy mượt mà, nhưng sang ngày thứ 3 không biết vì sao con mongodb server lại không thể truy cập được, cả bọn hoảng hốt vì chưa có một bản backup nào cả. Hên sao 3 tiếng sau nó lại sống lại và rồi mình được ông a giao cho cái công việc viết script backup mongo giá 300k :))

Thực ra thì mình chả biết viết bash nhưng mà sau một vòng lội google thì cũng xong, yêu cầu thì cũng khá đơn giản.

 • Back up database có tên là psdp theo chu kì 1 ngày 1 lần.
 • Lưu vào aws s3 và chỉ giữ lại 5 bản mới nhất.

Xem thêm Việc làm database hấp dẫn trên TopDev

                 Tìm việc MongoBD mới nhất trong tháng

Triển khai

 1. Đầu tiên là làm sao để backup

Mongodb có sẳn tool mongodump để backup database, vậy thì để backup database psdp thì mình chỉ cần chạy lệnh

mongodump --uri=$URI --archive="$OUTPUT"

2. Làm sao để copy file đã backup sang aws s3

Uầy, google một vòng mình thấy aws có cùng cấp aws cli , có hỗ trợ command copy qua s3 luôn. Hướng dẫn cài đặt nằm ở đây.

curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip" 
unzip awscliv2.zip 
sudo ./aws/install

À nếu con server đó chưa cài unzip thì chạy lệnh sudo apt install unzip để cài đặt. Sau khi cài xong aws cli thì phải cấu hình access key và secret key cho nó.

$ aws configure 
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE 
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY 
Default region name [None]: us-west-2 
Default output format [None]: json

Vậy là xong phần setup aws cli , tiếp theo là copy cái file này qua bucket bên s3, giả sửa cái bucket đó có tên là psdp-dev-mongo-backup ,và cái file cần copy qua s3 là psdp

aws s3 cp "psdp" "s3://psdp-dev-mongo-backup"

Về cơ bản là đã xong, nhưng giờ làm để xóa hết mấy cái backup cũ chỉ giữ lại 5,6 cái.

Ý tưởng đơn giản là lặp đi lặp lại đoạn code trên, cứ mỗi lần backup thì lưu lại tên file output đã backup vào trong một mảng, nếu số lần backup lớn hơn 5 thì ta lại xóa cái file đã cũ nhất. File đó có tền là phần tử nằm ở vị trí đầu tiên của mảng, sau khi xóa file rồi thì loại bỏ phần tử đó để cập nhật lại mảng, làm như này thì mảng sẽ luôn duy trì ở mức ≤ 5 giá trị.

Khai báo URI , BUCKETNAME , số lần backup i , mảng lưu tên file output của mongodump arr .

URI="mongodb://admin:123@localhost:27017/psdp?authSource=admin"
BUCKET="psdp-dev-mongo-backup"
declare -a arr=()
i = 0

Và sau đó lặp đi lặp lại thao tác.

 1. Tăng số lần đã backup
((i= i+1))echo "===== Lần thứ $i ======"echo "Backup PSDP NOW"echo "Time is $(date)"

2. Chạy lệnh mongodump xuất ra file, tên file có kèm dấu thời gian, tốt nhất là chuyển qua unix time cho ngắn gọn.

FILENAME=$(date +%s)mongodump --uri=$URI --archive="/home/ubuntu/mongoBackup/psdp-$FILENAME"echo "done => $FILENAME"

3. Copy file đó qua aws s3

aws s3 cp "psdp-$FILENAME" "s3://$BUCKET"echo "done => s3://$BUCKET/psdp-$FILENAME"

4. Thêm tên file vừa tạo vào mảng và liệt kê hiện tại có bao nhiêu file, bao gồm tên.

arr+=("psdp-$FILENAME")for f in ${arr[*]}
  do
   echo $f
done

5. Kiểm tra xem nếu số lần đã backup mà > 5 thì xóa đi file cũ nhất ở cả local và bên s3 . Sau đó xóa phần tử đầu của mảng và cập nhật lại mảng.

if (( $i > 5 ))
then
  echo "delete => ${arr[0]}"
  rm ${arr[0]}
  echo "deleted localfile => ${arr[0]}"  file="s3://$BUCKET/${arr[0]}"
  echo "delete on s3 => $file"
  aws s3 rm $file 
  echo "deleted on s3"  unset arr[0]
  arr=( "${arr[@]}" )
fi

6. Sleep trong vòng 24h = 24*60*60 = 86400 giây

sleep 86400

Và đây là đoạn code hoàn chỉnh.

URI="mongodb://xxx:xxx@xxx:xxx/psdp?authSource=admin"
BUCKET="xxx"
declare -a arr=()
i=0
while
((i= i+1))
echo "=============================== $i ========================================="
echo "Backup PSDP NOW"
echo "Time is $(date)"
FILENAME=$(date +%s)
mongodump --uri=$URI --archive="/home/ubuntu/mongoBackup/psdp-$FILENAME"
echo "done => $FILENAME"
echo "Copy to S3"
aws s3 cp "psdp-$FILENAME" "s3://$BUCKET"
echo "done => s3://$BUCKET/psdp-$FILENAME"
arr+=("psdp-$FILENAME")
for f in ${arr[*]}
do
echo $f
done
if (( $i > 5 ))
then
echo "delete => ${arr[0]}"
rm ${arr[0]}
echo "deleted localfile => ${arr[0]}"
file="s3://$BUCKET/${arr[0]}"
echo "delete on s3 => $file"
aws s3 rm $file
echo "deleted on s3"
unset arr[0]
arr=( "${arr[@]}" )
fi
echo "============================================================================"
sleep 3
do :;done
~

Rồi có code rồi vậy làm sao để chạy, nohup xin hân hạnh tài trợ chương trình này.

nohup bash ./cronbackupmongo.bash &

Toàn bộ stdout sẽ được ghi ra nohup.out và để xem output các bạn chạy lệnh.

sudo tail -f nohup.out

Output sẽ tương tự như sau.

============== Lần thứ 1 ==============
Backup PSDP NOW
Time is Tue Apr 14 06:12:30 UTC 2020
2020-04-14T06:12:30.358+0000 writing psdp.logs to archive '/home/ubuntu/mongoBackup/psdp-1586844750'
2020-04-14T06:12:30.360+0000 done dumping psdp.logs (1 document)
2020-04-14T06:12:30.382+0000 writing psdp.users to archive '/home/ubuntu/mongoBackup/psdp-1586844750'
2020-04-14T06:12:30.383+0000 done dumping psdp.users (1 document)
done => 1586844750
Copy to S3
upload: ./psdp-1586844750 to s3://psdp-dev-mongo-backup/psdp-1586844750
done => s3://psdp-dev-mongo-backup/psdp-1586844750
psdp-1586844750
====================================================================

Và khi đến lần thứ 6 thì nó sẽ delete file cũ.

===================== Lần thứ 6 ==========================
Backup PSDP NOW
Time is Tue Apr 14 11:12:35 UTC 2020
2020-04-14T11:12:35.312+0000 writing psdp.logs to archive '/home/ubuntu/mongoBackup/psdp-1586862755'
2020-04-14T11:12:35.314+0000 done dumping psdp.logs (1 document)
2020-04-14T11:12:35.337+0000 writing psdp.users to archive '/home/ubuntu/mongoBackup/psdp-1586862755'
2020-04-14T11:12:35.338+0000 done dumping psdp.users (1 document)
done => 1586862755
Copy to S3
upload: ./psdp-1586862755 to s3://psdp-dev-mongo-backup/psdp-1586862755
done => s3://psdp-dev-mongo-backup/psdp-1586862755
psdp-1586844750
psdp-1586848351
psdp-1586851952
psdp-1586855553
psdp-1586859154
psdp-1586862755
delete => psdp-1586844750
deleted localfile => psdp-1586844750
delete on s3 => s3://psdp-dev-mongo-backup/psdp-1586844750
delete: s3://psdp-dev-mongo-backup/psdp-1586844750
deleted on s3
====================================================================

Và đây là toàn bộ file đã backup bên s3 . Chỉ có 5 file mới nhất. Đúng 1 tiếng 1 lần.

Viết một con Bash Script back up Mongo Database đơn giản

À còn nữa nếu mà muốn stop script để làm gì đó thì chỉ cần kiếm process id của nó sau đó dùng command kill để giết nó.

ubuntu@ip-172-31-38-138:~/mongoBackup$ ps aux | grep cronbackupmongo
ubuntu  9653 0.0 0.1 14856 1036 pts/0  S+  11:21  0:00 grep --color=auto cronbackupmongo
ubuntu  21435 0.0 0.3 13312 3308 ?    S  06:12  0:00 bash ./cronbackupmongo.sh
ubuntu@ip-172-31-38-138:~/mongoBackup$

Và kill process của nó, có id = 21435

kill 21435 

Vậy là xong rồi, bye bye các bạn, cảm ơn đã ghé đọc bài, happy kiếm tiền :))

Bài viết gốc được đăng tải tại medium.com

Có thể bạn quan tâm: