Tiết kiệm thời gian commit bằng WhatTheCommit

9922

Bài viết được sự cho phép của tác giả Huy Trần

WhatTheCommit là một trang web cung cấp các đoạn text ngẫu nhiên, ý đồ của tác giả trang web này là để sử dụng nội dung này vào cho các commit khi làm việc với Git để tiết kiệm thời gian :)))

Chúng ta có thể dùng curl để lấy nội dung ngẫu nhiên từ trang web này về khi commit như sau:

git commit -m "$(curl -s whatthecommit.com/index.txt)"

Để tiết kiệm thời gian hơn nữa thì có thể tạo alias để thực hiện nhanh việc này:

alias yo='git add -A && git commit -m "$(curl -s whatthecommit.com/index.txt)"'

Ngoài ra thì mình còn tạo thêm một alias cho lệnh push như sau:

alias push="git push"

Vậy là mỗi khi cần push code nhanh thì chỉ việc gõ lệnh yo theo sau đó là lệnh push:

➜  notepad git:(master) ✗ yo
[master 9a2682a] Shit code!
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
➜  notepad git:(master) push
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 289 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://<repo>
   540fa34..9a2682a  master -> master
➜  notepad git:(master)
Bài viết gốc được đăng tải tại snacky.blog
Có thể bạn quan tâm:
Xem thêm các việc làm công nghệ hấp dẫn trên TopDev