Tất Cả Những Gì Bạn Cần Biết Khi Làm User Avatar Trong React

2383

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Tạo avatar mặc định

Trong trường hợp user chưa upload avatar, chúng ta sẽ hiển thị một avatar mặc định, sử dụng jdenticon nó sẽ cho chúng ta bộ hình sau:

import { ComponentProps, FC, useState } from 'react';

export const AutoAvatar: FC<
 ComponentProps<'img'> & { userId: number; size: number }
> = ({ userId, size, ...imgProps }) => {
 const [base64, setBase64] = useState(undefined as string | undefined);

 // dùng dynamic import để tối ưu
 import('jdenticon').then(({ toSvg }) => {
  const svgString = toSvg(userId, size);
  const base64 = Buffer.from(svgString).toString('base64');
  setBase64(base64);
 });

 return base64 ? (
  <div style={{ backgroundColor: 'rgb(225,225,225)', display: 'flex' }}>
   <img
    {...imgProps}
    src={`data:image/svg+xml;base64,${base64}`}
    alt={'User Avatar'}
   />
  </div>
 ) : (
  <div style={{ width: size, height: size, display: 'inline-block' }}>
   Loading...
  </div>
 );
};

Thư viện này khoản 45kb, để webpack dynamic load khi cần thiết cho tiết kiệm Giá trị base64 trả về chúng ta có thể gán cho src của thẻ <img />

Cho user upload avatar

Nếu chỉ dùng <input type="file" /> UI nó sẽ khá xấu, chúng ta dấu nó đi và thay bằng một <button /> để dễ chỉnh CSS hơn. Sử dụng ref để trigger sự kiện click trên input

import React, {createRef} from "react";

export const ImageSelect = () => {
 const fileRef = createRef<HTMLInputElement>();

 const onFileInputChange: React.ChangeEventHandler<HTMLInputElement> = (e) => {
  console.log(e.target?.files?.[0]);
 }

 return (
  <>
   <input
    type="file"
    style={{display: 'none'}}
    ref={fileRef}
    onChange={onFileInputChange}
    accept="image/png,image/jpeg,image/gif"
   />
   <button
    onClick={() => fileRef.current?.click()}
   >Cool Button
   </button>
  </>
 )
}

Top tin tuyển dụng React đang chờ các Developers ứng tuyển!

Crop ảnh

Trước khi gửi ảnh xuống backend để lưu lại, chúng ta sẽ cho phép user crop ảnh bằng cropper.js và react-cropper

import React, {createRef} from "react";
import {Cropper, ReactCropperElement} from "react-cropper";
import 'cropperjs/dist/cropper.css';

export const ImageCrop = () => {
 const cropperRef = createRef<ReactCropperElement>();

 return (
  <Cropper
   src="<the iamge src>"
   style={{height: 400, width: 400}}
   autoCropArea={1}
   aspectRatio={1}
   viewMode={3}
   guides={false}
   ref={cropperRef}
  />
 )
}

Một số thiết đặt

 • autoCropArea = 1 mặc định là chọn toàn bộ hình
 • aspectRatio = 1 tỉ lệ crop mong muốn, chọn 1:1, vuông
 • viewMode = 3 không cho phép chọn vào vùng nằm ngoài hình
 • guides = false không hiển thị mấy đường grid
import React, {createRef, useState} from "react";
import {Cropper, ReactCropperElement} from "react-cropper";
import 'cropperjs/dist/cropper.css';

export const ImageCrop = () => {
 const cropperRef = createRef<ReactCropperElement>();
 const [cropped, setCropped] = useState(null as string | null);

 const onSaveClick = () => {
  const imageElement: any = cropperRef?.current;
  const cropper: any = imageElement?.cropper;
  setCropped(cropper.getCroppedCanvas().toDataURL())
 }

 return (
  <>
   <Cropper
    src={"https://picsum.photos/500/300"}
    style={{height: 400, width: 400}}
    autoCropArea={1}
    aspectRatio={1}
    viewMode={3}
    guides={false}
    ref={cropperRef}
   />
   <button onClick={onSaveClick}>Crop</button>
   {cropped &&
    <img src={cropped} alt={"It's cropped"}/>
   }
  </>
 )
}

Để lấy image cho việc upload, sử dụng blob. Còn nếu chỉ cần hiển thị thì dùng dataUrl như ở trên

cropper.getCroppedCanvas().toBlob()

Toàn bộ source code

import React, {createRef, useState} from 'react';
import './App.css';
import {Cropper, ReactCropperElement} from "react-cropper";
import 'cropperjs/dist/cropper.css';
import './roundedCropper.css';

// chuyển file qua base64
const file2Base64 = (file: File): Promise<string> => {
 return new Promise<string>((resolve, reject) => {
  const reader = new FileReader();
  reader.readAsDataURL(file);
  reader.onload = () => resolve(reader.result?.toString() || '');
  reader.onerror = (error) => reject(error);
 });
};

const App = () => {
 // ref đến file input
 const fileRef = createRef<HTMLInputElement>();

 // hình được chọn
 const [uploaded, setUploaded] = useState(null as string | null);

 // kết quả của image sau khi crop
 const [cropped, setCropped] = useState(null as string | null);

 // ref đến crop element
 const cropperRef = createRef<ReactCropperElement>();

 const onFileInputChange: React.ChangeEventHandler<HTMLInputElement> = (e) => {
  const file = e.target?.files?.[0];
  if (file) {
   file2Base64(file).then((base64) => {
    setUploaded(base64);
   });
  }
 }

 const onCrop = () => {
  const imageElement: any = cropperRef?.current;
  const cropper: any = imageElement?.cropper;
  setCropped(cropper.getCroppedCanvas().toDataURL())
 }

 return (
  <>
   <div className="App">
    {
     uploaded ?
      <div>
       <Cropper
        src={uploaded}
        style={{height: 400, width: 400}}
        autoCropArea={1}
        aspectRatio={1}
        viewMode={3}
        guides={false}
        ref={cropperRef}
       />
       <button onClick={onCrop}>Crop</button>
       {cropped && <img src={cropped} alt="Cropped!"/>}
      </div>
      :
      <>
       <input
        type="file"
        style={{display: 'none'}}
        ref={fileRef}
        onChange={onFileInputChange}
        accept="image/png,image/jpeg,image/gif"
       />
       <button
        onClick={() => fileRef.current?.click()}
       >Upload something!
       </button>
      </>}
   </div>
  </>
 );
}

export default App;

Bài viết gốc được đăng tải tại vuilaptrinh.com

Bạn có thể xem thêm:

Đừng bỏ lỡ Top việc làm IT trên TopDev nhé