Home Công nghệ Sử dụng ellipsis text với flexbox

Sử dụng ellipsis text với flexbox

1390
Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An
  Cách vận hành của Flexbox
  Hướng dẫn sử dụng css flexbox cho người mới tìm hiểu
Câu chuyển cắt chuỗi khi quá dài bằng CSS, trong tình huống sau, cái tên file của bạn quá dài, nhưng bạn không muốn cắt ở cuối chuỗi, mà cắt ở giữa để vẫn thấy được file extension

Sử dụng ellipsis text với flexbox

Chuỗi chưa cắt

mobile-phone-screenshot-long-fine-name.png

Chuỗi sau khi cắt

mobile-phone-sc...g-fine-name.png

Sử dụng ellipsis text với flexbox

Cái HTML structure dĩ nhiên là chúng ta tách cái đuôi file ra riêng, độc lập với cái tên

<div class="filename"> <span class="filename__base">this-file-has-a-really-really-really-long-filename.</span> <span class="filename__extension">pdf</span> </div>

CSS:

.filename { display: flex; min-width: 0; } .filename__base { text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; overflow: hidden; } .filename__extension { flex-shrink: 0; }

Việc ellipsis text sẽ được thực hiện bởi kết hợp ba thuộc tính text-overflowwhite-space và overflow. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải ước lượng được mối liên hệ giữa phần chứa file name .filename__base và element bọc bên ngoài (ở đây là .filename)

Thủ thuật quan trọng ở đây là dùng thuộc tính min-width: 0, chúng ta đặt giá trị nhỏ nhất cho phép của .filename, nó sẽ ép các thằng con bên dưới co lại nếu nó không có khai báo thuộc tính flex-shrink

Demo các bạn xem ở đây

Using Flexbox and text ellipsis together

Bài viết gốc được đăng tải tại VuiLapTrinh

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các việc làm cho lập trình viên hấp dẫn tại TopDev