[Python cơ bản thường dùng trong công việc] Phần 12 : Kết nối RabbitMQ

3226

RabbitMQ là gì?

RabbitMQ là một phần mềm cho phép xây dựng Message Queue theo protocol AMQP và khá thông dụng trên thế giới. Để kết nối đến RabbitMQ trên Python, ta sẽ sử dụng thư viện pika.

12.1. Cài đặt

Có thể xem thêm về hướng dẫn cài đặt thư viện này tại https://pika.readthedocs.org/en/0.10.0/

Đơn giản cài thông qua pip là:

$ sudo pip install pika

12.2 Gởi một message đến Server – Provider

Ví dụ để gởi một message đến server

import pika

connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters('localhost'))
channel = connection.channel()
channel.queue_declare(queue='hello')
channel.basic_publish(exchange='', routing_key='hel lo', body='Hello World!')
print " [x] Sent 'Hello World!'"

connection.close()

Để gởi một message, chúng ta cần kết nối đến server và khai báo một channel, ở đây là channel có tên là hello . Sau khi khai báo channel, tao tiến hành gởi message có nội dung Hello World! thông qua channel này, kèm theo khai báo routing_keyhello . Routing Key sẽ giúp điều hướng message này đến đúng các worker được khai báo nhận message theo routing key (Consumer)

Tuyển dụng python lương cao

12.3. Nhận message – Consumer

Ở bước trước, ta đã tạo một message lên queue. Ở bước này, ta sẽ khai báo một worker xử lý các message nhận được từ channel hello .

import pika

connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(host='localhost')) 
channel = connection.channel()
channel.queue_declare(queue='hello')

print ' [*] Waiting for messages. To exit press CTR L+C'

def callback(ch, method, properties, body):
     print " [x] Received %r" % (body,)

channel.basic_consume(callback, queue='hello', no_a ck=True)
channel.start_consuming()

Đoạn code này cũng có phần khai báo connectionchannel . Tuy nhiên, vì là consumer nên sẽ sử dụng phương thức basic_consume để lắng nghe trên queue hello , khi có message đến sẽ gọi hàm callback() để xử lý. Trong trường hợp ví dụ này thì callback chỉ đơn giản là hiển thị chuỗi thông báo đã nhận được message.

12.4. Tìm hiểu thêm về RabbitMQ và Pika

Nội dung chương này không có ý định giới thiệu tất cả khái niệm của AMQP cũng như RabbitMQ mà chủ yếu giới thiệu thư viện pika để làm việc với RabbitMQ. Bạn có thể tiếp tục theo dõi các hướng dẫn về khái niệm của RabbitMQ và Pika tại website chính thức của RabbitMQ.

https://www.rabbitmq.com/tutorials/tutorial-one-python.html