Kết nối JMS Client với ActiveMQ

791

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang Phan

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tạo JMS Client (Producer và Consumer) để kết nối đến ActiveMQ server, cũng như sự khác biệt trong việc phân phối tin nhắn giữa Queue va Topic.

Tạo ActiveMQ project

Tạo maven project và mở file pom.xml, khai báo dependency như sau:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">     <modelVersion>4.0.0</modelVersion>     <groupId>com.gpcoder</groupId>     <artifactId>activemq-example</artifactId>     <version>1.0-SNAPSHOT</version>     <properties>         <java.version>1.8</java.version>         <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>         <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>     </properties>     <dependencies>         <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.activemq/activemq-client -->         <dependency>             <groupId>org.apache.activemq</groupId>             <artifactId>activemq-client</artifactId>             <version>5.15.12</version>         </dependency>         <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.qpid/qpid-jms-client -->         <dependency>             <groupId>org.apache.qpid</groupId>             <artifactId>qpid-jms-client</artifactId>             <version>0.50.0</version>         </dependency>     </dependencies>     <build>         <plugins>             <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.maven.plugins/maven-compiler-plugin -->             <plugin>                 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>                 <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>                 <version>3.8.1</version>                 <configuration>                     <source>1.8</source>                     <target>1.8</target>                 </configuration>             </plugin>             <!-- include all the dependencies into the jar for easier to execute the application -->             <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.fusesource.mvnplugins/maven-uberize-plugin -->             <plugin>                 <groupId>org.fusesource.mvnplugins</groupId>                 <artifactId>maven-uberize-plugin</artifactId>                 <version>1.45</version>                 <executions>                     <execution>                         <phase>package</phase>                         <goals>                             <goal>uberize</goal>                         </goals>                     </execution>                 </executions>             </plugin>         </plugins>     </build> </project>

Chúng ta chỉ cần sử dụng 1 trong 2 thư viện JMS Client: activemq-client hoặc qpid-jms-client. Trong bài này, tôi muốn giới thiệu với các bạn cả 2, nên cần include cả 2 thư viện này.

 • activemq-client : nếu muốn kết nối thông qua giao thức TCP.
 • qpid-jms-client : nếu muốn kết nối thông qua giao thức AMQP.
  Cài đặt ActiveMQ
  Bộ cài đặt Laravel Installer đã hỗ trợ tích hợp Jetstream

Tạo Producer và Consumer

Kết nối JMS Client với ActiveMQ

Tạo Producer

Các bước thực hiện:

 • Tạo ConnectionFactory : xác định remote URI đến ActiveMQ server. ActiveMQ hỗ trợ nhiều loại giao thức khác nhau, trong ví dụ này, tôi sẽ sử dụng giới các bạn cách tạo ConnectionFactory sử dụng giao thức AMQP và TCP.
  • remoteURI sử dụng AMQP: amqp://localhost:5672
  • remoteURI sử dụng TCP: tcp://localhost:61616
 • Tạo Connection từ ConnectionFactory, cần cung cấp username và password.
 • Tạo Session: mỗi Connection có thể có nhiều Session quản lý những thứ như Transaction và lưu giữ Message riêng biệt.
 • Tạo Destination: là một địa chỉ của một Topic hoặc Queue cụ thể được lưu trữ bởi JMS broker.
 • Tạo Producer: producer dành riêng cho một Destination, nó chỉ có thể gửi tin nhắn đến một Topic hoặc Queue cụ thể.
 • Tạo Message: Mỗi khi muốn gửi tin nhắn đến Topic hoặc Queue, cần phải tạo một đối tượng Message. Có một vài loại khác nhau: text, binary, object, IO stream. Trong ví dụ này, tôi chỉ gửi một tin nhắn dạng text, đây là một trong những dạng đơn giản nhất.
 • Gửi Message: thực hiện gửi message đến JMS Broker.
 • Đóng kết nối: sau khi sử dụng xong cần đóng kết nối. Điều này nói với JMS broker rằng nó có thể giải phóng các tài nguyên được sử dụng cho kết nối đó.

Ví dụ:

package com.gpcoder; import org.apache.activemq.ActiveMQConnectionFactory; import org.apache.qpid.jms.JmsConnectionFactory; import javax.jms.*; import java.io.BufferedReader; import java.io.InputStreamReader; class Producer {     public static void main(String[] args) throws Exception {         System.out.println("Create a ConnectionFactory");         // ActiveMQConnectionFactory connectionFactory = new ActiveMQConnectionFactory("tcp://localhost:61616");         ConnectionFactory connectionFactory = new JmsConnectionFactory("amqp://localhost:5672");         System.out.println("Create a Connection");         Connection connection = connectionFactory.createConnection("admin", "admin");         connection.start();         System.out.println("Create a Session");         Session session = connection.createSession(false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);         System.out.println("Create a Topic/ Queue based on the given parameter");         Destination destination = null;         if (args.length > 0 && args[0].equalsIgnoreCase("QUEUE")) {             destination = session.createQueue("gpcoder-jms-queue");         } else if (args.length > 0 && args[0].equalsIgnoreCase("TOPIC")) {             destination = session.createTopic("gpcoder-jms-topic");         } else {             System.out.println("Error: You must specify Queue or Topic");             connection.close();             System.exit(1);         }         System.out.println("Create a Producer to send messages to one Topic or Queue.");         MessageProducer producer = session.createProducer(destination);         System.out.println("Start sending messages ... ");         try (BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));) {             String response;             do {                 System.out.print("Enter message: ");                 response = br.readLine().trim();                 TextMessage msg = session.createTextMessage(response);                 producer.send(msg);             } while (!response.equalsIgnoreCase("close"));         }         System.out.println("Shutdown JMS connection and free resources");         connection.close();         System.exit(1);     } }

Tạo Consumer

Các bước thực hiện tương tự như tạo Producer, khác biệt duy nhất là thay vì tạo Producer để gửi tin nhắn, ta tạo Consumer để nhận tin nhắn.

package com.gpcoder; import org.apache.activemq.ActiveMQConnectionFactory; import org.apache.qpid.jms.JmsConnectionFactory; import javax.jms.Connection; import javax.jms.Session; import javax.jms.Destination; import javax.jms.MessageConsumer; import javax.jms.TextMessage; import javax.jms.*; class Consumer {     public static void main(String[] args) throws JMSException {         System.out.println("Create a ConnectionFactory");         // ActiveMQConnectionFactory connectionFactory = new ActiveMQConnectionFactory("tcp://localhost:61616");         ConnectionFactory connectionFactory = new JmsConnectionFactory("amqp://localhost:5672");         System.out.println("Create a Connection");         Connection connection = connectionFactory.createConnection("admin", "admin");         connection.start();         System.out.println("Create a Session");         Session session = connection.createSession(false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);         System.out.println("Create a Topic/ Queue based on the given parameter");         Destination destination = null;         if (args.length > 0 && args[0].equalsIgnoreCase("QUEUE")) {             destination = session.createQueue("gpcoder-jms-queue");         } else if (args.length > 0 && args[0].equalsIgnoreCase("TOPIC")) {             destination = session.createTopic("gpcoder-jms-topic");         } else {             System.out.println("Error: You must specify Queue or Topic");             connection.close();             System.exit(1);         }         System.out.println("Create a Consumer to receive messages from one Topic or Queue.");         MessageConsumer consumer = session.createConsumer(destination);         System.out.println("Start receiving messages ... ");         String body;         do {             Message msg = consumer.receive();             body = ((TextMessage) msg).getText();             System.out.println("Received = " + body);         } while (!body.equalsIgnoreCase("close"));         System.out.println("Shutdown JMS connection and free resources");         connection.close();         System.exit(1);     } }

Chạy ứng dụng

Trước hết, chúng ta cần package ứng dụng trên thành gói jar, chạy lệnh: mvn clean install

Sau khi chạy lệnh trên, trong thư mục target của project, chúng ta có gói: activemq-example-1.0-SNAPSHOT.jar

Start ActiveMQ Server: xem lại bài viết trước “Cài đặt ActiveMQ“.

Trường hợp JMS Queue

Kết nối JMS Client với ActiveMQ

Mô hình P2P (Point to Point) đảm bảo chỉ có một người gửi và một người nhận tin nhắn.

Nhiều Consumer và một Producer

Mở 2 console và chạy lệnh sau để start 2 JMS Consumer:

java -cp target/activemq-example-1.0-SNAPSHOT.jar com.gpcoder.Consumer Queue

Mở thêm 1 console khác để start JMS Producer:

java -cp target/activemq-example-1.0-SNAPSHOT.jar com.gpcoder.Producer Queue

Chúng ta có kết quả như sau:

Kết nối JMS Client với ActiveMQ

Nhập một vài giá trị ở cửa sổ Producer, chúng ta có kết quả sau:

Kết nối JMS Client với ActiveMQ

Như bạn thấy, một tin nhắn chỉ được gửi cho một client tại một thời điểm và client thay phiên nhau nhận tin nhắn.

Hãy đóng các console trên bằng cách enter “exit” trên console của Producer hoặc Ctrl + C.

Producer gửi message trước khi Consumer start

Tiếp tục hãy test thử một trường hợp khác: Start Producer và gửi một vài message:

Kết nối JMS Client với ActiveMQ

Sau đó start Consumer và check kết quả.

Kết nối JMS Client với ActiveMQ

Bạn có thể thấy rằng, người nhận không cần active tại thời điểm Producer gửi message. JMS Broker sẽ deliver message ngay khi Consumer active.

Trường hợp JMS Topic

Kết nối JMS Client với ActiveMQ

Mô hình Pub/ Sub (Publisher/ Subscriber) cho phép 1 người gửi và nhiều người nhận.

Mở 2 console và chạy lệnh sau để start 2 JMS Consumer:

java -cp target/activemq-example-1.0-SNAPSHOT.jar com.gpcoder.Consumer Topic

Mở thêm 1 console khác để start JMS Producer:

java -cp target/activemq-example-1.0-SNAPSHOT.jar com.gpcoder.Producer Topic

Chúng ta có kết quả như sau:

Kết nối JMS Client với ActiveMQ

Nhập một vài giá trị ở cửa sổ Producer, chúng ta có kết quả sau:

Kết nối JMS Client với ActiveMQ

Như bạn thấy, mỗi khi Producer gửi một tin nhắn thì tất cả consumer đều nhận được ngay tức thì. Khi bạn nhập “close” thì chương trình cũng kết thúc và đóng connection.

Hãy đóng các console trên bằng cách enter “exit” trên console của Producer hoặc Ctrl + C.

Tiếp tục hãy test thử một trường hợp khác: start Producer và gửi một vài message. Sau đó start Consumer. Bạn sẽ thấy rằng, Consumer không nhận được message của Producer đã gửi từ trước. Mỗi Consumer sẽ chỉ nhận được message từ Topic sau khi đã subscription.

Mở admin page của ActiveMQ để kiểm tra lại Topic và Queue đã tạo: http://localhost:8161/admin/

Trang Queues:

Kết nối JMS Client với ActiveMQ

Trang Topics:

Kết nối JMS Client với ActiveMQ

Bài viết gốc được đăng tải tại gpcoder.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev