Bộ cài đặt Laravel Installer đã hỗ trợ tích hợp Jetstream

854

Bài viết được sự cho phép của tác giả Chung Nguyễn

Hôm nay, nhóm Laravel đã phát hành một phiên bản chính mới của “laravel/installer” bao gồm hỗ trợ khởi động nhanh các dự án Jetstream. Với phiên bản mới này khi bạn chạy laravel new project-name, bạn sẽ nhận được các tùy chọn Jetstream. Ví dụ:

  API Authentication trong Laravel-Vue SPA sử dụng Jwt-auth
  Cách sử dụng Laravel với Socket.IO

Bộ cài đặt Laravel Installer đã hỗ trợ tích hợp Jetstream

laravel new foo --jet --dev

Sau đó, nó sẽ hỏi bạn thích stack Jetstream nào hơn:

Which Jetstream stack do you prefer?
  [0] Livewire
  [1] inertia
> livewire

Will your application use teams? (yes/no) [no]:
...

Nếu bạn đã cài bộ Laravel Installer, để nâng cấp lên phiên bản mới bạn chạy lệnh: composer global update

Một số trường hợp cập nhật bị thất bại, bạn hãy thử, gỡ đi và cài đặt lại nha

composer global remove laravel/installer 
composer global require laravel/installer