[Python cơ bản thường dùng trong công việc] Phần 11 : Kết nối Memcached

1304

Memcached là gì?

Memcached là một memory cache server thông dụng hiện nay. Nội dung chương này sẽ hướng dẫn bạn kết nối đến một Memcached server (đã được cài đặt sẵn) thông qua thư viện pylibmc .

11.1. Cài đặt

Có thể xem thêm về hướng dẫn cài đặt thư viện này tại http://sendapatch.se/projects/pylibmc/install.html

Đơn giản cài thông qua pip là:

$ sudo pip install pylibmc

11.2 Kết nối đến Memcached Server

Để kết nối đến Memcached server thì bạn có thể xem ví dụ sau:

import pylibmc

mc = pylibmc.Client(["127.0.0.1"], binary=True, beh aviors={"tcp_nodelay": True, "ketama": True})

Việc làm python lương cao

11.3. Thực hiện lệnh

Thực hiện các lệnh bình thường trên đối tượng memcache.

Ví dụ:

import pylibmc

mc = pylibmc.Client(...)

mc.set('foo', 'bar')

print mc.get('foo')

(Hiển thị 'bar')