[Python cơ bản thường dùng trong công việc] Phần 6 : Xử lý hình ảnh

4542

Sử dụng thư viện Pillow (PIL Fork) để tiến hành các thao tác xử lý hình ảnh đơn giản như resize, crop, rotate…

6.1. Cài đặt PIL

Vào trang web sau để download / cài đặt package PIL cho python của bạn http://pillow.readthedocs.org/en/latest/installation.html

Sau khi cài đặt thì có thể sử dụng các module trong package IPL

from PIL import Image

6.2. Mở file

from PIL import Image
im = Image.open("photo.jpg")

Sau khi mở file hình thành công thì có thể thao tác trên đối tượng im .

Tuyển dụng python từ các công ty hot

6.3. Ghi file

Từ đối tượng Image có thể lưu file xuống máy tính bằng phương thức save(path, type) . Ví dụ:

im.save('photo_new.jpg', 'JPEG')

6.4. Tạo thumbnail

Sử dụng phương thức thumbnail như sau:

from PIL import Image
im = Image.open('photo.jpg')
im.thumbnail((100, 100))
im.save('photo_thumbnail.jpg', 'JPEG')

thumbnail không trả về image mới mà thực hiện trên object image đang gọi.

6.5. Các thao tác xử lý hình ảnh

Tham khảo thêm thư viện PIL tại:

http://pillow.readthedocs.org/en/latest/index.html