Home Công nghệ Interview React Developer thì hỏi gì?

Interview React Developer thì hỏi gì?

3136
Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An
Một vài câu hỏi để kiểm tra mức độ am hiểu react của một lập trình viên frontend
  10 kênh Youtube học lập trình không thể bỏ qua dành cho Junior Web Developer / Designer

Chuyện gì xảy ra khi gọi setState ?

Đầu tiên, object được truyền trong setState sẽ được merge với state hiện tại của component, dựa trên sự thay đổi của object này, UI được update với state mới.

Để làm được chuyện này, React sẽ dựng một cây React Element mới, so sánh sự khác nhau của cây element mới và cây element trước đó, React biết được chính xác chỉ cần update phần UI nào đã bị thay đổi.

Sự khác nhau giữa Element và Component trong React?

React Element ám chỉ những gì thấy trên màn hình.

React component là một function hoặc class có hoặc không có input và sẽ trả về một React element.

Khi nào thì sử dụng Class Component và Functional Component

Nếu component có state và các phương thức của lifecycle, sử dụng Class Component, ngược lại dùng functional component

Ref trong React dùng để làm gì

Ref để truy cập trực tiếp đến DOM sau khi render

<input type="text" ref={(input) => this.input = input} />

Key trong React là gì

Key giúp React theo dõi sự thay đổi của một item trong list. Tại sao thêm key? để tối ưu performance, giúp React tìm nhanh tới element đó khi cần.

{this.state.todoItems.map((task, uid) => {
  return
    <li key={uid}>{task}</li>
  }
)}

Sự khác nhau giữa controlled component và uncontrolled component

Controlled Componentprop hoặc state của component được gán cho giá trị DOM

<input type='text' value={this.state.username} onChange={this.updateUsername} />

Uncontrolled Component: giá trị của DOM thì do DOM quản

<input type='text' ref={(input) => this.input = input} />

Để gọi AJAX, sử dụng sự kiện nào của lifecycle?

componentDidMount

shouldComponentUpdate dùng để làm gì

shouldComponentUpdate cho phép can thiệp quá trình update UI của component và các component con của nó. Nếu return true thì update, ngược lại false

Tại sao nên sử dụng React.Children.map() thay vì props.children.map()

props.children chưa chắc lúc nào cũng là array. Ví dụ

<Parent>
    <h1>Welcome.</h1>
</Parent>

Nếu sử dụng props.children.map trong Parent sẽ bị lỗi vì props.children là một object không phải array.

<Parent>
    <h1>Welcome.</h1>
    <h2>props.children will now be an array</h2>
</Parent>

React.Children.map cho phép props.children là array hoặc object đều được.

Events được xử lý trong React như thế nào?

Các hàm xử lý event trong React sẽ được truyền vào một instance của SyntheticEventSyntheticEvent cũng giống như những native event bình thường của Browser trừ việc nó có thể làm việc trên tất cả các trình duyệt.

React không attach event vô các child node, mà sẽ lắng nghe tất cả các event sử dụng 1 event listener duy nhất, Với mục đích là để tăng performance và React không cần phải update lại event listener khi update DOM.

Sự khác nhau giữa createElement  và cloneElement

createElement là để tạo element, cloneElement copy element và đưa vào các props mới.

Argument thứ 2 của setState dùng để làm gì

callback function, function sẽ chạy sau khi component được render lại với state mới.

setState là một phương thức bất đồng bộ (asynchronous)

Đoạn code sau sai ở đâu

this.setState((prevState, props) => {
 return { streak: prevState.streak + props.count }
})

Không sai gì cả, ít người biết rằng khi setState có thể truyền vào previous state.

Bài viết gốc được đăng tải tại VuiLapTrinh

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các tuyển react developer hấp dẫn tại TopDev