Hướng dẫn sử dụng useMemo trong React

8921

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Thường React khá nhanh, chúng ta cũng không cần quá bận tâm đến việc tối ưu, nhiều bạn cũng sẽ không đồng ý với quan điểm này: những tiện ích để tối ưu mà React cung cấp, chưa đủ trưởng thành (premature – theo quan điểm của tác giả).

  3 bước tối ưu hiệu năng React App bằng các API mới của React
  3 tools giúp bạn tăng hiệu năng của React App một cách bất ngờ

Chúng ta sẽ cùng xem qua cách sử dụng một tiện ích như vậy trong React để tối ưu tốc độ: useMemo

Khi nào sử dụng useMemo

Khi có những tính toán để lấy giá trị khá mất công, chúng ta lưu kết quả tính lại cho tiết kiệm thời gian tính toán.

Đừng dùng lộn với React.memo và useCallback, chúng nó được dùng vào những mục đích rất khác nhau.

Thông tin tuyển dụng lập trình React hấp dẫn tại đây

Ví dụ

Ví dụ chúng ta có ứng dụng hiển thị danh sách user, với tính năng cho phép filter theo user name.

import React from 'react';
 
const users = [
 { id: 'a', name: 'Robin' },
 { id: 'b', name: 'Dennis' },
];
 
const App = () => {
 const [text, setText] = React.useState('');
 const [search, setSearch] = React.useState('');
 
 const handleText = (event) => {
  setText(event.target.value);
 };
 
 const handleSearch = () => {
  setSearch(text);
 };
 
 const filteredUsers = users.filter((user) => {
  console.log('Filter function is running ...');
  return user.name.toLowerCase().includes(search.toLowerCase());
 });
 
 return (
  <div>
   <input type="text" value={text} onChange={handleText} />
   <button type="button" onClick={handleSearch}>
    Search
   </button>
 
   <List list={filteredUsers} />
  </div>
 );
};
 
const List = ({ list }) => {
 return (
  <ul>
   {list.map((item) => (
    <ListItem key={item.id} item={item} />
   ))}
  </ul>
 );
};
 
const ListItem = ({ item }) => {
 return <li>{item.name}</li>;
};
 
export default App;

Chỉ khi điền giá trị vào input, sau đó click handleSearch thì lúc giá trị của filteredUsers mới có sự thay đổi, tuy nhiên vì filteredUsers là một hàm nó sẽ luôn được rồi khi render, mỗi lần gõ một ký tự vào input, nó đã bị gọi lại, với giá trị trả về y như nhau.

Tất nhiên ứng dụng nhỏ thì vấn đề ở đây ko quá nghiêm trọng. Còn nếu muốn tối ưu hơn, chúng ta lưu lại kết quả, và chỉ chạy lại hàm tính toán kết quả khi có một sự thay đổi nào đó.

const filteredUsers = React.useMemo(
  () =>
  users.filter((user) => {
    console.log('Filter function is running ...');
    return user.name.toLowerCase().includes(search.toLowerCase());
  }),
  [search]
);

Hàm này chỉ execute khi giá trị search thay đổi so với lần chạy trước đó.

Bản chất bên trong React thực hiện một phép so sánh trên giá trị search trước khi thực thi. Điều này có nghĩa là nếu chi phí cho việc so sánh này trong một số tình huống, đôi khi còn tốn nhiều thời gian hơn là việc gọi luôn mà ko cần so sánh. Nên các bạn có sử dụng cũng nên linh động, không nên quá cứng nhắc.

How to useMemo in React

Bài viết gốc được đăng tải tại vuilaptrinh.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm xin việc công nghệ thông tin hấp dẫn tại TopDev