Function trong Python là gì? Tạo Function trong Python

3658

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

Function trong Python là gì? Tạo Function trong Python

(Xem thêm: Phân biệt Function với Method trong Python)

Function trong Python là gì?

Trong Python, function là một nhóm các câu lệnh (khối code) liên quan tới nhau, nhằm mục đích thực hiện một công việc nào đó.

Function giúp chia nhỏ chương trình thành các module nhỏ hơn. Chương trình càng lớn thì function càng nhiều.

Function giúp sử dụng lại các đoạn code. Tránh lặp lại các đoạn code trùng nhau.

Cú pháp của Function, cách tạo Function

Cấu trúc function:

def function_name ( arg1, arg2, ...) : 
 ...... 
# function body 
 ......
  • Từ khóa def đánh dấu bắt đầu function header
  • Tên của một function phải là duy nhất
  • Dấu hai chấm : đánh dấu kết thúc function header
  • Phần body mô tả công việc của function
  • Các function có thể có từ khóa return để trả về một kết quả sau khi function xử lý.

Ví dụ:

def subtract(a, b):
return (a-b)

def say_hello():
print("Hello World")

Gọi function: để gọi một function ta viết tên và các tham số của nó.

say_hello()
print("10 - 5 = %d" % subtract(10, 5)) # prints -2

Kết quả:

Hello World
10 - 5 = 5
  10 Lý do nên học Python trong năm 2023
  5 kinh nghiệm khi viết arrow function

Phạm vi và vòng đời của biến trong function

Các biến trong function chỉ có giá trị bên trong function (biến local). Sau khi function kết thúc, chúng bị hủy đi.

Ví dụ:

def my_func():
 x = 10
print("Value inside function:",x)

x = 20
my_func()
print("Value outside function:",x)

Kết quả:

Value inside function: 10
Value outside function: 20

Okay, Done!

References: https://docs.python.org/2.0/ref/function.html

Bài viết gốc được đăng tải tại codecute.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm việc làm python tuyển dụng từ các công ty lớn trên TopDev