Hàm Python do người dùng tự định nghĩa

4030

Bài viết được sự cho phép của ucode.vn

Bên cạnh các hàm Python tích hợp sẵn, bạn còn có thể tự định nghĩa hàm Python, những hàm này gọi là hàm Python do người dùng định nghĩa (user-defined functions). Việc sử dụng những hàm tự định nghĩa này có lợi ích gì, cách để định nghĩa hàm trong Python ra sao, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài này.

Tìm việc làm python các vị trí to 20M

Hàm Python do người dùng định nghĩa là gì?

Các hàm mà ta tự mình định nghĩa để thực hiện một số công việc cụ thể được gọi là hàm do người dùng định nghĩa. Việc định nghĩa hàm và gọi hàm đã được đề cập đến trong bài hàm Python.

Các hàm có sẵn trong Python được gọi là hàm tích hợp. Nếu ta sử dụng những hàm được người dùng khác viết dưới dạng thư viện, thì những hàm này gọi là hàm thư viện (library function). Như vậy, hàm ta tự định nghĩa có thể trở thành một hàm thư viện đối với người dùng nào đó.

Ưu điểm khi sử dụng hàm Python do người dùng định nghĩa

Hàm do người dùng định nghĩa giúp phân tích một chương trình lớn thành những phần nhỏ, khiến chương trình dễ hiểu, dễ duy trì và gỡ lỗi hơn.
Khi một đoạn code bị lặp lại trong chương trình, thì có thể sử dụng hàm để gom đoạn code này lại và chạy khi cần bằng cách gọi hàm.
Các lập trình viên cùng làm việc trong một dự án lớn, có thể phân chia công việc cho nhau bằng cách tạo các hàm khác nhau.

  11 tip học Python dành cho các “newbie”
  20 tài liệu học Python thiết thực để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp

Ví dụ về hàm do người dùng tự định nghĩa

Để định nghĩa một hàm, bạn đã biết khi tìm hiểu về tổng quan về hàm Python. Ở đây, mình sẽ nhắc lại cú pháp cơ bản khi định nghĩa 1 hàm:

def ten_ham(DoiSo1,DoiSo2,...,DoiSon)

    khối lệnh của hàm

Ví dụ:

def them_so(a,b):
 tong = a + b
 return tong

so1 = 5
so2 = 6
so3 = int(input("Nhập một số: "))
so4 = int(input("Nhập một số nữa: "))

print("Tổng hai số đầu là: ", them_so(so1, so2))

print ("Tổng của hai số sau là: ", them_so(so3, so4))

Trong ví dụ trên, hàm int(), input(), print() là hàm tích hợp sẵn trong Python. Ở đây, chúng ta định nghĩa hàm them_so(), có chức năng là thêm hai số, tính tổng 2 số và trả về kết quả. Đầu ra của chương trình này như sau:

Nhập một số: 8
Nhập một số nữa: 10
Tổng hai số đầu là: 11
Tổng của hai số sau là: 18

Việc đặt tên hàm theo chức năng hoặc nhiệm vụ của hàm sẽ giúp người đọc code dễ hiểu hơn, bạn nên luyện tập điều nay khi code.

Bài viết gốc được đăng tải tại ucode.vn

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn tại TopDev