Code ví dụ spring boot h2 database (khởi tạo database)

3446

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

Code ví dụ spring boot h2 database (khởi tạo database)

Trong bài này mình sẽ làm một ví dụ nhúng hệ quản trị cơ sở dữ liệu H2 vào project spring boot.

Việc này đặc biệt hữu ích trong quá trình làm các demo, với H2 chúng ta không cần phải cài các cơ sở dữ liệu phức tạp như MySQL, MSSQL… mà vẫn có thể thực thi các câu lệnh sql với database bình thường với H2.

Với H2 ta có thể nhúng sẵn 1 database, các data cần thiết và khởi tạo nó lúc chạy project.

  "Làm PM, theo anh không cần biết về code, nhưng phải hiểu về SQL, database, những khái niệm cơ bản của code"
  Các thao tác cơ bản với Database trong Microsoft SQL Server

1. Code ví dụ spring boot h2 database (khởi tạo database)

Tạo project Spring Boot: File > New > Module

code ví dụ spring boot h2 database (khởi tạo database) code ví dụ spring boot h2 database (khởi tạo database)

Các thư viện sử dụng gồm Spring WebSpring Data JPAH2 Database

code ví dụ spring boot h2 database (khởi tạo database) code ví dụ spring boot h2 database (khởi tạo database)

Cấu trúc project sau khi hoàn thành:

code ví dụ spring boot h2 database (khởi tạo database)

File Application: (giống hệt các project spring boot thông thường)

package stackjava.com.sbh2;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class SpringBootH2Application {

public static void main(String[] args) {
 SpringApplication.run(SpringBootH2Application.class, args);
}

}

File application.properties

#spring.datasource.url=jdbc:h2:file:E:/stackjava/testdb
spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:testdb
spring.datasource.driverClassName=org.h2.Driver
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=
spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.H2Dialect

# Enabling H2 Console
spring.h2.console.enabled=true
# Custom H2 Console URL
spring.h2.console.path=/h2
  • spring.datasource.url: url của database, jdbc:h2:mem database sẽ được tạo ở bộ nhớ đệm, sẽ bị mất sau khi project bị tắt. Nếu bạn muốn lưu lại thì có thể lưu database ở file với jdbc:h2:file
  • spring.datasource.username và spring.datasource.password là thông tin xác thực cho database
  • spring.h2.console.enabled=true tức là cho phép truy cập database h2 qua giao diện
  • spring.h2.console.path=/h2 đường dẫn truy cập database h2 qua giao diện là /h2

File schema.sql

DROP TABLE IF EXISTS tbl_user;

CREATE TABLE tbl_user (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 username VARCHAR(250) NOT NULL,
password VARCHAR(250) NOT NULL
);

Khi start project, hệ thống sẽ đọc file này để tạo database. (ở đây mình tạo bảng tbl_user với 3 column là id, username, password)

File data.sql

INSERT INTO 
tbl_user (username, password)
VALUES
('stackjava', 'stackjava'),
('admin', 'admin1234'),
('root', 'root');

Sau khi đọc file schema.sql hệ thống sẽ đọc file data.sql để xử lý data (ở đây mình thực hiện insert 3 bản ghi vào bảng t_user)

Demo

Start project và truy cập vào địa chỉ http://localhost:8080/h2

code ví dụ spring boot h2 database (khởi tạo database)

Connect để xem thông tin của database vừa tạo.

code ví dụ spring boot h2 database (khởi tạo database)

Với database này chúng ta có thể dễ dàng demo các ví dụ về spring data jpa, hibernate… có thể chạy thử dễ dàng, ko cần phải cài đặt các database phức tạp.

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây hoặc tại https://github.com/stackjava/spring-boot-h2

References: https://docs.spring.io/spring-boot/…/howto-database-initialization.html

Bài viết gốc được đăng tải tại stackjava.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev