Có gì mới trong bản cập nhật Laravel 5.5.33 vừa ra mắt

638

Laravel 5.5.33 đã ra mắt từ thứ hai ngày 29 tháng 1 với một số phương thức thuận tiện xuất sắc, từ query builder đến các collections và testing.

Đầu tiên, Jonathan Reinink đã thêm một phương thức “not exists” vào query builder có tên: doesntExist()

User::where('email', 'user@example.com')->doesntExist();

Roberto Aguilar đã thêm assertHeaderMissing() là hàm nghịch đảo của assertHeader():

$response->assertHeaderMissing('Location');

IlluminateSupportCollection bây giờ có  thứ tự cao hơn unique() , được đóng góp bởi Justin Seliga:

Dưới đây là một ví dụ php artisan tinker session nếu bạn muốn thử nghiệm:

use IlluminateSupportCollection;
>>> $c = new Collection([
...   ['id' => '1', 'name' => 'first'],
...   ['id' => '1', 'name' => 'second'],
...   ['id' => '3', 'name' => 'third'],
... ]);
>>> $c->unique->id
=> IlluminateSupportCollection {#751
   all: [
    0 => [
     "id" => "1",
     "name" => "first",
    ],
    2 => [
     "id" => "3",
     "name" => "third",
    ],
   ],
  }

Tham khảo tuyển dụng Laravel nhiều vị trí không cần kinh nghiệm

Hiển thị và ẩn giá trị Boolean đã được thêm vào withTrashed() bởi Kuba Szymanowski, nó có tác vụ quyết định xem có nên bao gồm các trashed records hay không:

Model::withTrashed(true)->get(); // Retrieves trashed records
Model::withTrashed(false)->get(); // Does not retrieve trashed records

Cách sử dụng là tránh việc tách luồng control, nhưng bạn có thể tiếp tục sử dụng withTrashed() mà không cần truyền bất kỳ đối số nào. Dưới đây là một ví dụ để hiểu sâu hơn về sự thay đổi:

// New use-case
public function index(Request $request)
{
  return User::withTrashed($request->showDeleted)->get();
}

// Before pre-5.5.33, you can continue to do this...
public function index(Request $request)
{
  $query = User::query();

  if ($request->showDeleted) {
    $query->withTrashed();
  }

  return $query->get();
}

Đây là tất cả các ghi chú cho bản phát hành Laravel 5.5.33:

v5.5.33 (2018-01-30)

Được thêm vào

 • Đã thêm phương thức notExists() vào query builder (# 22836, 9d2a7ca)
 • Thêm assertHeaderMissing()  (# 22849, # 22866)
 • Bổ sung hỗ trợ cho lệnh unique cao hơn (# 22851)
 • Đã thêm boolean toggle vào withTrashed() (# 22888)

Được thay đổi

 • Hỗ trợ Mix HMR với các host / port (# 22826, 24897d6)
 • Lọc đường đi bằng phương thức case-insensitive (# 22856)
 • Đã bổ sung toán tử bị thiếu PostgreSQL cho việc chồng chéo mảng (# 22903)

TopDev via

  Menu PHP CLI đẹp cho Laravel Artisan Commands

Source: Laravel-news