Cách xây dựng ThreadLocal trong Java

1249

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Văn Dem

ThreadLocal là một công cụ rất mạnh mẽ của Java Concurrent. Nó cung cấp API để lưu data trên từng Thread, các Thread tự quản lý data của mình. Khi cần dùng thì không cần phải khởi tạo lại dữ liệu mà có thể lấy ra dùng trực tiếp mà không cần khởi tạo lại đối tượng từ đó giúp tiết kiệm thời gian.

Chúng ta thường hay sử dụng các loại API sau :

 • public T get() : dùng để lấy dữ liệu lưu trong Thread.
 • public void set(T value) : dùng để lưu dữ liệu vào Thread.

Tuy nhiên sau khi đọc code của Java tôi nhận thấy ThreadLocal không tối ưu cho 2 loại API này. Cụ thể tôi đã search trên mạng và thấy một bài khá hay về FastThreadLocal của netty.

  Tránh lỗi ConcurrentModificationException trong Java như thế nào?

  Hướng dẫn Java Design Pattern – Object Pool

Các bạn tham khảo tại link sau. Dưới đây tôi xin giải thích đơn giản như sau.

Đầu tiên hãy phân tích hàm set của Java.


    public void set(T value) {
        Thread t = Thread.currentThread();
        ThreadLocalMap map = getMap(t);
        if (map != null)
          map.set(this, value);
        else
          createMap(t, value);
    }

    ThreadLocalMap getMap(Thread t) {
      return t.threadLocals;
    }

    /**
     * Set the value associated with key.
     *
     * @param key the thread local object
     * @param value the value to be set
     */
    private void set(ThreadLocal<?> key, Object value) {

      // We don't use a fast path as with get() because it is at
      // least as common to use set() to create new entries as
      // it is to replace existing ones, in which case, a fast
      // path would fail more often than not.

      Entry[] tab = table;
      int len = tab.length;
      int i = key.threadLocalHashCode & (len-1);

      for (Entry e = tab[i];
         e != null;
         e = tab[i = nextIndex(i, len)]) {
        ThreadLocal<?> k = e.get();

        if (k == key) {
          e.value = value;
          return;
        }

        if (k == null) {
          replaceStaleEntry(key, value, i);
          return;
        }
      }

      tab[i] = new Entry(key, value);
      int sz = ++size;
      if (!cleanSomeSlots(i, sz) && sz >= threshold)
        rehash();
    }
    /**
     * Increment i modulo len.
     */
    private static int nextIndex(int i, int len) {
      return ((i + 1 < len) ? i + 1 : 0);
    }

Như thường lệ thì Java sẽ sử dụng Array để lưu giá trị của một Map. Khác với HashMap sử dụng LinkedList hoặc BTree để lưu giá trị của Key khi bị trùng HashCode để đảm bảo được khi lấy dữ liệu ra sẽ được O(1). Tại ThreadLocal với implement bên trên ta thấy như sau:

 • Khi 2 key không trùng mã HashCode thì các key được lưu tại vị trí int i = key.threadLocalHashCode & (len-1); điều này đảm bảo được việc set,get đạt độ phức tạp O(1)
 • Khi 2 key trùng mã HashCode thì sẽ tìm vị trí liền kề tiếp theo trong table mà tại đó giá trị bằng null, sau đó gán value vào vị trí đó. Điều này dẫn đến khi ta dùng phương thức get,set không còn đạt được độ phức tạp O(1) nữa. Điều này sẽ dẫn đến key tiếp theo của bạn đã bị 1 key khác không trùng mã hashcode dữ vị trí đó.

Đừng bỏ lỡ việc làm Java hấp dẫn trên TopDev

Tiếp theo ta đến phương thức get của ThreadLocal.


  /**
   * Returns the value in the current thread's copy of this
   * thread-local variable. If the variable has no value for the
   * current thread, it is first initialized to the value returned
   * by an invocation of the {@link #initialValue} method.
   *
   * @return the current thread's value of this thread-local
   */
  public T get() {
    Thread t = Thread.currentThread();
    ThreadLocalMap map = getMap(t);
    if (map != null) {
      ThreadLocalMap.Entry e = map.getEntry(this);
      if (e != null) {
        @SuppressWarnings("unchecked")
        T result = (T)e.value;
        return result;
      }
    }
    return setInitialValue();
  }
    /**
     * Get the entry associated with key. This method
     * itself handles only the fast path: a direct hit of existing
     * key. It otherwise relays to getEntryAfterMiss. This is
     * designed to maximize performance for direct hits, in part
     * by making this method readily inlinable.
     *
     * @param key the thread local object
     * @return the entry associated with key, or null if no such
     */
    private Entry getEntry(ThreadLocal<?> key) {
      int i = key.threadLocalHashCode & (table.length - 1);
      Entry e = table[i];
      if (e != null && e.get() == key)
        return e;
      else
        return getEntryAfterMiss(key, i, e);
    }
      /**
       * Version of getEntry method for use when key is not found in
       * its direct hash slot.
       *
       * @param key the thread local object
       * @param i the table index for key's hash code
       * @param e the entry at table[i]
       * @return the entry associated with key, or null if no such
       */
      private Entry getEntryAfterMiss(ThreadLocal<?> key, int i, Entry e) {
        Entry[] tab = table;
        int len = tab.length;

        while (e != null) {
          ThreadLocal<?> k = e.get();
          if (k == key)
            return e;
          if (k == null)
            expungeStaleEntry(i);
          else
            i = nextIndex(i, len);
          e = tab[i];
        }
        return null;
      }

ThreadLocal sẽ tìm rất nhanh nếu không bị trùng HashCode nhưng vấn đề sẽ tăng lên khi chúng ta bị trùng mã HashCode, khi đó ThreadLocal sẽ phải duyệt qua 1 lượt các phần tử lưu trong table để tìm ra key,value chính xác điều này sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vấn đề này netty đã xây dựng 1 class FastThreadLocal riêng nhằm tối ưu phương pháp get,set bạn có thể tìm tại blog.

Để dùng FastThreadLocal của netty ta phải import thư viện netty vào project điều đó có thể gây lãng phí vì vậy tại đây tôi sẽ dựa trên ý tưởng của netty xây dụng ra một FastThreadLocal hy vọng sẽ giúp ích cho project của các bạn.

Đê xây một FastThreadLocal chúng ta cần phải xây dụng 2 thứ sau :

 • DThread một Thread kế thừa Thread của Java nhưng sẽ chứa thêm DThreadLocalMap để lưu giá trị của Thread thay vì ThreadLocal.ThreadLocalMap của Java
 • FastThreadLocal<T> để quản lý API get,set.

public class FastThreadLocal<T> {
  private static final AtomicInteger MARK = new AtomicInteger(0);

  private final int index = MARK.getAndIncrement();

  private ThreadLocal<T> local;
  private Supplier<T> supplier;

  public FastThreadLocal() {
  }

  public T get(){
    Thread t = Thread.currentThread();
    if (t instanceof DThread){
      DThread.DThreadLocalMap map =((DThread)t).getdThreadLocalMap();
      T value = (T) map.getData(this.index);
      if (value == null && supplier !=null){
        value = supplier.get();
      }
      return value;
    }else {
      if (local == null) local = new ThreadLocal<>();
      return local.get();
    }
  }

  public void set(T value){
    Thread t = Thread.currentThread();
    if (t instanceof DThread){
      DThread.DThreadLocalMap map =((DThread)t).getdThreadLocalMap();
      map.setData(this.index , value);
    }else {
      if (local == null) local = new ThreadLocal<>();
      local.set(value);
    }
  }

  public static <T> FastThreadLocal<T> withInit(Supplier<T> supplier){
    FastThreadLocal<T> instance = new FastThreadLocal<>();
    instance.local = ThreadLocal.withInitial(supplier);
    instance.supplier = supplier;
    return instance;
  }
}

public class DThread extends Thread {

  private final DThreadLocalMap dThreadLocalMap;

  public DThread(Runnable runnable, String s) {
    super(runnable, s);
    this.dThreadLocalMap = new DThreadLocalMap();
  }

  public DThread(Runnable runnable) {
    super(runnable);
    this.dThreadLocalMap = new DThreadLocalMap();
  }

  public DThread() {
    this.dThreadLocalMap = new DThreadLocalMap();
  }  public DThreadLocalMap getdThreadLocalMap() {
    return dThreadLocalMap;
  }

  public static class DThreadLocalMap {
    private static final int INIT_SIZE = 8;
    private Object[] data;

    public DThreadLocalMap() {
      this.data = new Object[INIT_SIZE];
    }

    public Object getData(int index) {
      if (index > data.length) return null;
      return data[index];
    }

    private void expand(){
      Object[] oldArray = data;

      // copy fom netty
      int newCapacity = oldArray.length;
      newCapacity |= newCapacity >>> 1;
      newCapacity |= newCapacity >>> 2;
      newCapacity |= newCapacity >>> 4;
      newCapacity |= newCapacity >>> 8;
      newCapacity |= newCapacity >>> 16;
      newCapacity ++;

      data = Arrays.copyOf(oldArray, newCapacity);
    }

    public void setData(int index, Object value) {
      if (index > data.length){
        expand();
      }

      Object[] temp = data;
      temp[index] = value;

    }
  }
}

Các bạn có thể tham khảo cách code này hoặc cải tiến lên để phù hợp với bài toán của mình. Chắc chắn cách implement này sẽ có độ phức tạp O(1).

Bài viết gốc được đăng tải tại demtv.hashnode.dev

Có thể bạn quan tâm:

Đừng bỏ lỡ việc làm IT mọi cấp độ tại TopDev