Cách sử dụng Java 8 Stream để xử lý dữ liệu

377

Trong thế giới lập trình, dữ liệu là một thành phần thiết yếu. Xử lý dữ liệu hiệu quả là điều cần thiết để xây dựng các ứng dụng hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của người dùng. Java 8 Stream đã cách mạng hóa cách chúng ta xử lý dữ liệu bằng cách cung cấp một mô hình lập trình chức năng và hiệu quả cao. 

Các tính năng của Java 8 Stream

Một trong những tính năng nổi bật của Java 8 Stream là tính lười biếng (lazy evaluation). Với tính năng này, các phép toán Stream sẽ không được thực thi cho đến khi cần phải thu thập kết quả. Điều này cho phép các chuỗi xử lý phức tạp được xác định trước mà không thực sự thực thi các phép toán cho đến khi cần thiết, tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu sử dụng tài nguyên.

  Tìm hiểu cơ chế Lazy Evaluation của Stream trong Java 8

Một tính năng quan trọng khác là xử lý song song (parallel processing), cung cấp hỗ trợ tích hợp cho xử lý song song thông qua các thao tác như parallel(), cho phép chia nhỏ các luồng dữ liệu thành các khối nhỏ hơn và xử lý chúng đồng thời trên nhiều luồng. Tính năng này có thể cải thiện đáng kể hiệu suất khi xử lý các tập dữ liệu lớn hoặc các phép toán tốn nhiều thời gian.

Tính cộng (composing) là một khía cạnh mạnh mẽ khác. Với tính năng này, ta có thể kết hợp nhiều phép toán với nhau để tạo ra các chuỗi xử lý phức tạp và linh hoạt. Điều này giúp cho việc xử lý dữ liệu trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Sử dụng Java 8 Stream trong lập trình

Java 8 Stream được sử dụng rộng rãi trong lập trình hướng đối tượng và lập trình hàm. Với tính năng lười biếng và xử lý song song, đây là một công cụ mạnh mẽ để xử lý các tập dữ liệu lớn và phức tạp. Nó cũng giúp cho việc xử lý dữ liệu trở nên đơn giản hơn, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các vòng lặp và điều kiện.

Một trong những ứng dụng phổ biến của là trong việc xử lý các bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hoặc tập tin. Với tính năng lười biếng, ta có thể chỉ định các tiêu chí để lọc và sắp xếp dữ liệu mà không cần phải tải toàn bộ dữ liệu vào bộ nhớ. Điều này giúp cho việc xử lý dữ liệu trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, công cụ cũng được sử dụng trong việc xử lý dữ liệu thống kê và tính toán. Với tính năng xử lý song song, ta có thể tận dụng tối đa các tài nguyên máy tính để tính toán các phép toán phức tạp trên các tập dữ liệu lớn. Điều này giúp cho việc tính toán trở nên nhanh chóng và chính xác hơn.

Cách sử dụng Java 8 Stream để xử lý dữ liệu

Để sử dụng Java 8 Stream, ta cần import gói java.util.stream vào trong mã nguồn. Sau đó, ta có thể tạo một Stream bằng cách sử dụng phương thức stream() hoặc parallelStream() trên một Collection hoặc một mảng.

Ví dụ:

List numbers = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5);
// Tạo một Stream từ List
Stream stream = numbers.stream();
// Tạo một Stream song song từ List
Stream parallelStream = numbers.parallelStream();

Sau khi có được một Stream, ta có thể áp dụng các phép toán lên nó để xử lý dữ liệu. Các phép toán này có thể được chia thành hai loại: trung gian (intermediate) và kết thúc (terminal).

Các phép toán trung gian là những phép toán không thực thi ngay lập tức, mà chỉ trả về một Stream mới. Ví dụ: filter(), map(), sorted(),…

Các phép toán kết thúc là những phép toán cuối cùng trong chuỗi xử lý và sẽ trả về một giá trị hoặc một kết quả cuối cùng. Ví dụ: collect(), reduce(), forEach(),…

Ví dụ:

List numbers = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5);
// Tính tổng các số chẵn trong List
int sum = numbers.stream()
                .filter(n -> n % 2 == 0) // Lọc các số chẵn
                .mapToInt(n -> n) // Chuyển Stream thành IntStream
               .sum(); // Tính tổng
System.out.println(sum); // Output: 6

Xem tin tuyển dụng Java mới nhất trên TopDev

Lợi ích của việc sử dụng Java 8 Stream

Việc sử dụng Java 8 Stream mang lại nhiều lợi ích cho việc xử lý dữ liệu trong lập trình. Một số lợi ích đáng chú ý là:

 • Hiệu suất cao: Với tính năng lười biếng và xử lý song song giúp tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu sử dụng tài nguyên máy tính.
 • Dễ đọc và dễ bảo trì: Với cách thức hoạt động tương tự như các câu lệnh SQL giúp cho mã nguồn trở nên dễ đọc và dễ bảo trì hơn.
 • Linh hoạt và mạnh mẽ: Với tính năng kết hợp và các phép toán trung gian, ta có thể xử lý dữ liệu một cách linh hoạt và mạnh mẽ hơn.
 • Giảm thiểu sự phụ thuộc vào vòng lặp và điều kiện: Không cần phải sử dụng các vòng lặp và điều kiện để xử lý dữ liệu, giúp cho mã nguồn trở nên đơn giản và dễ hiểu hơn.

So sánh Java 8 Stream với các phương thức khác

Để hiểu rõ hơn về tính năng và lợi ích của Java 8 Stream, chúng ta có thể so sánh nó với các phương thức xử lý dữ liệu khác trong Java như Iterator, for-each loop và Collection API.

Phương thức Tính lười biếng Xử lý song song Linh hoạt Hiệu suất cao
Iterator Không Không Không Thấp
For-each loop Không Không Không Thấp
Collection API Không Không Trung bình
Java 8 Stream Cao

Từ bảng so sánh trên, ta có thể thấy rõ ràng tính năng và lợi ích của Java 8 Stream so với các phương thức khác. Với tính lười biếng và xử lý song song, có hiệu suất cao hơn rất nhiều so với Iterator và for-each loop. Ngoài ra, tính linh hoạt của công cụ cũng giúp cho việc xử lý dữ liệu trở nên đơn giản và hiệu quả hơn so với Collection API.

Các ví dụ minh họa

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng Java 8 Stream, chúng ta sẽ cùng xem qua một số ví dụ minh họa sau:

Ví dụ 1: Lọc các số chia hết cho 3 trong một List

List numbers = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);

// Sử dụng Java 8 Stream
List result = numbers.stream()
                                .filter(n -> n % 3 == 0) // Lọc các số chia hết cho 3
                                .collect(Collectors.toList()); // Chuyển Stream thành List

System.out.println(result); // Output: [3, 6, 9]

 

Ví dụ 2: Tính tổng các số trong một List

List numbers = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5);

// Sử dụng Java 8 Stream
int sum = numbers.stream()
                .reduce(0, (a, b) -> a + b); // Tính tổng các số

System.out.println(sum); // Output: 15

Ví dụ 3: Sắp xếp các số trong một List theo thứ tự giảm dần

List numbers = Arrays.asList(5, 2, 8, 1, 4);

// Sử dụng Java 8 Stream
List result = numbers.stream()
                                .sorted((a, b) -> b - a) // Sắp xếp theo thứ tự giảm dần
                                .collect(Collectors.toList()); // Chuyển Stream thành List

System.out.println(result); // Output: [8, 5, 4, 2, 1]

Các lưu ý khi sử dụng Java 8 Stream

Mặc dù Java 8 Stream mang lại nhiều lợi ích cho việc xử lý dữ liệu, nhưng ta cũng cần lưu ý một số điểm sau khi sử dụng nó:

 • Không thay thế hoàn toàn cho vòng lặp và điều kiện: Mặc dù Java 8 Stream có tính năng lười biếng và xử lý song song, nhưng nó không thể thay thế hoàn toàn cho các vòng lặp và điều kiện trong mọi trường hợp. Ta cần phải cân nhắc kỹ trước khi sử dụng để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của mã nguồn.
 • Không thể sử dụng lại Stream: Một khi đã sử dụng Stream, ta không thể sử dụng lại nó để xử lý dữ liệu khác. Do đó, ta cần phải tạo mới một Stream nếu muốn xử lý dữ liệu khác.
 • Cẩn thận với các phép toán trung gian: Khi sử dụng Java 8 Stream, ta cần phải cẩn thận với các phép toán trung gian như filter, map hay sorted. Vì các phép toán này chỉ trả về một Stream mới chứ không thực hiện thay đổi trên Stream gốc, do đó ta cần phải kết hợp chúng với phép toán cuối cùng như collect để thực hiện các thay đổi trên dữ liệu.

Các thao tác cơ bản với Java 8 Stream

Để sử dụng Java 8 Stream hiệu quả, chúng ta cần phải biết và hiểu rõ các thao tác cơ bản với Stream như sau:

 • Tạo Stream: Chúng ta có thể tạo Stream từ một Collection, một mảng hoặc sử dụng các phương thức như Stream.of() hoặc Stream.generate().
 • Thao tác trung gian: Các thao tác trung gian như filter, map, sorted, distinct, limit, skip được sử dụng để xử lý dữ liệu trong Stream.
 • Thao tác kết thúc: Các thao tác kết thúc như collect, reduce, forEach được sử dụng để lấy dữ liệu từ Stream sau khi đã xử lý.

Các tài liệu và nguồn tham khảo

Để hiểu rõ hơn về Java 8 Stream, chúng ta có thể tham khảo các tài liệu và nguồn sau:

Kết luận

Java 8 Stream là một tính năng quan trọng và mạnh mẽ trong việc xử lý dữ liệu trong Java. Với tính lười biếng, xử lý song song và linh hoạt, giúp cho mã nguồn trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, ta cũng cần phải cẩn thận và hiểu rõ các thao tác cơ bản khi sử dụng Stream để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của mã nguồn. 

Bài viết mang tính chất tham khảo
Nội dung được tổng hợp bởi công cụ AI và điều chỉnh bởi Ban Biên tập TopDev

Tham khảo việc làm IT lương cao trên TopDev