Các JavaScript charting libraries tuyệt vời có thể bạn đã bỏ lỡ

1122

Có thể bạn đã biết đến D3.js và Google Charts. Tuy nhiên còn rất nhiều thứ khác bạn chưa biết đến. Tôi sẽ list ra một vài JavaScript charting libraries mà tôi tìm được trên Github và nhiều nguồn khác trên web :

Frappe Charts

 • Size: 56.1 KB (không gzipped)
 • SVG Based
 • Responsive
 • MIT License

Screenshot 2018-03-31 14.21.37.png

Tip: Check bản Month-wise Heatmap demo.

Chartist.js

 • Size: 39.3 KB (not gzipped)
 • SVG Based
 • Responsive
 • Bằng MIT

Screenshot 2018-04-02 00.35.37.png

echarts

Đây là các canvas theo visualization library.

 • Size: 691 KB (không gzipped)
 • Canvas Based
 • Responsive
 • Apache License 2.0

Screenshot 2018-04-02 00.41.58.png

recharts

Một charting library được build dựa trên React components

 • Size: 508 KB (not gzipped)
 • SVG Based
 • Not Responsive
 • MIT License

Screenshot 2018-04-02 00.51.35.png

c3

 • Size: 182 KB (not gzipped)
 • SVG Based
 • Responsive
 • MIT License

Screenshot 2018-04-02 00.57.03.png

nvd3

 • Size: 268 KB (not gzipped)
 • SVG Based
 • Không Responsive
 • Custom License

Screenshot 2018-04-02 01.00.15.png

shutterstock/rickshaw

Rickshaw là một toolkit JavaScript được build bằng d3.js để tạo ra các interactive time series graphs.

 • Size: 78 KB (not gzipped)
 • SVG Based
 • Responsive
 • MIT License

Screenshot 2018-04-02 01.03.36.png

dc.js

 • Size: 86.7 KB (not gzipped)
 • SVG Based
 • Không Responsive mặc định
 • Apache License

Screenshot 2018-04-02 01.08.22.png

Các React.js component dành cho modular charting và data visualization.

 • Size: 512 KB (not gzipped)
 • SVG Based
 • Responsive
 • MIT License

Screenshot 2018-04-02 01.09.36.png


TopDev via Hashnode

Nếu bạn là chuyên gia trong Javascript, TopDev – Việc làm IT cho top developers luôn có những công ty lớn mong chờ bạn tham gia, lương lên đến $3000.

  5 cách chia một mảng lớn thành nhiều mảng nhỏ trong Javascript
  12 thủ thuật hữu ích trong JavaScript