TopDev

Kỹ sư vận hành AWS - AWS System Engineer

CÔNG TY TNHH STACK TECH

108 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

We are Singapore's leading cloud software development unicorn company with global business coverage, providing you with a broad promotion stage and international development opportunities. Our proud salary and benefits system and rich and diverse bonus system reflect our high recognition of your outstanding performance. Flat management within the company encourages open communication and innovation so that every voice can be heard. We comply with labor laws, provide you with adequate paid leave, and care about employee health and work balance. We provide dinner and transportation while you work overtime for the company, ensuring the care is everywhere. The company is equipped with an advanced gym and pays attention to the overall health of its employees. Join us and create a better future together! StackTech currently has demand for each product line, and has rich business directions, involving product managers, back-end, front-end, operation and maintenance, data analysis, data development, and algorithms. Welcome to forward and recommend!

Chúng tôi là công ty tiên phong phát triển phần mềm đám mây hàng đầu của Singapore với phạm vi kinh doanh toàn cầu, mang đến cho bạn một giai đoạn thăng tiến rộng rãi và các cơ hội phát triển quốc tế. Hệ thống lương và phúc lợi đáng tự hào cũng như hệ thống tiền thưởng phong phú và đa dạng phản ánh sự ghi nhận cao của chúng tôi đối với thành tích xuất sắc của bạn. Quản lý phẳng trong công ty khuyến khích giao tiếp cởi mở và đổi mới để mọi tiếng nói đều có thể được lắng nghe. Chúng tôi tuân thủ luật lao động, cung cấp cho bạn chế độ nghỉ phép có lương thỏa đáng và quan tâm đến sức khỏe của nhân viên cũng như cân bằng công việc. Chúng tôi cung cấp bữa tối và phương tiện di chuyển trong thời gian bạn làm thêm giờ cho công ty, đảm bảo sự chăm sóc ở mọi nơi. Công ty được trang bị phòng tập thể dục tiên tiến và quan tâm đến sức khỏe tổng thể của nhân viên. Hãy tham gia cùng chúng tôi và cùng nhau tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn! StackTech hiện có nhu cầu cho từng dòng sản phẩm và có định hướng kinh doanh phong phú, liên quan đến người quản lý sản phẩm, back-end, front-end, vận hành và bảo trì, phân tích dữ liệu, phát triển dữ liệu và thuật toán.

 

Trách nhiệm công việc

 • Infrastructure Management: Deploy, configure, and maintain AWS services, including EC2 instances, databases, load balancers, and network components.
 • Monitoring and Troubleshooting: Monitor the performance and health of AWS infrastructure, identify and resolve issues, and perform root cause analysis of incidents.
 • Automation and scripting: Develop scripting and automation tools to simplify operational tasks such as provisioning resources, monitoring, and backups.
 • Security and Compliance: Implement and maintain security best practices, configure access controls, and ensure compliance with industry standards and regulations.
 • Performance optimization: Optimize AWS services and resources to ensure efficient and economical operations, including adjusting resources according to demand.
 • Backup and Disaster Recovery: Design and implement a backup and disaster recovery strategy to ensure data integrity and minimize downtime.
 • Documentation and Reporting: Maintain accurate documentation of AWS infrastructure, configuration, and operating procedures. Generate reports on system performance and events.

Trách nhiệm công việc:

 • Quản lý cơ sở hạ tầng: Triển khai, đặt cấu hình và duy trì các dịch vụ AWS, bao gồm phiên bản EC2, cơ sở dữ liệu, bộ cân bằng tải và các thành phần mạng.
 • Giám sát và khắc phục sự cố: Giám sát hiệu suất và tình trạng của cơ sở hạ tầng AWS, xác định và giải quyết sự cố cũng như tiến hành phân tích nguyên nhân cốt lõi của sự cố.
 • Tự động hóa và viết tập lệnh: Phát triển tập lệnh và công cụ tự động hóa để hợp lý hóa các tác vụ vận hành như cung cấp tài nguyên, giám sát và sao lưu.
 • Bảo mật và Tuân thủ: Triển khai và duy trì các biện pháp bảo mật tốt nhất, định cấu hình các biện pháp kiểm soát truy cập và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của ngành.
 • Tối ưu hóa hiệu suất: Tối ưu hóa các dịch vụ và tài nguyên AWS để đảm bảo hoạt động hiệu quả và tiết kiệm, bao gồm cả việc điều chỉnh tài nguyên theo nhu cầu.
 • Sao lưu và khắc phục thảm họa: Thiết kế và thực hiện các chiến lược sao lưu và khắc phục thảm họa để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.
 • Tài liệu và báo cáo: Duy trì tài liệu chính xác về cơ sở hạ tầng, cấu hình và quy trình vận hành AWS. Tạo báo cáo về hiệu suất và sự kiện của hệ thống.

 

Kỹ năng & Chuyên môn

 • AWS Expertise: In-depth knowledge of various AWS services and their configurations, including EC2, S3, RDS, VPC, IAM, and CloudWatch.
 • System management: Proficient in Linux/Unix system management, including command line tools, shell scripts and performance monitoring.
 • Networking: Understand network protocols, load balancing, DNS, VPNs, and firewalls. Experience using AWS networking components such as VPC and Route 53 is preferred.
 • Security Knowledge: Familiarity with AWS security best practices, encryption, access controls, and compliance frameworks (e.g., HIPAA, GDPR, PCI-DSS).
 • Automation skills: Proficient in scripting languages ​​(such as Python, Bash) and infrastructure as code IaC tools (such as CloudFormation, Terraform).
 • Problem Solving: Strong analytical and troubleshooting skills, able to identify and resolve technical issues.
 • Collaboration and communication: Ability to collaborate with cross-functional teams, communicate effectively and document technical processes
 • Business direction: StackTech currently has demand for all product lines, and its business directions are rich, involving back-end, front-end, operation and maintenance, data analysis, data development, and algorithms.

Business direction: StackTech currently has demand for all product lines, and its business directions are rich, involving back-end, front-end, operation and maintenance, data analysis, data development, and algorithms.

Yêu cầu công việc:

 • Kiến thức chuyên môn về AWS: Kiến thức chuyên sâu về các dịch vụ AWS khác nhau và cấu hình của chúng, bao gồm EC2, S3, RDS, VPC, IAM và CloudWatch.
 • Quản lý hệ thống: thành thạo quản lý hệ thống Linux/Unix, bao gồm các công cụ dòng lệnh, shell script và giám sát hiệu suất.
 • Kết nối mạng: Hiểu các giao thức mạng, cân bằng tải, DNS, VPN và tường lửa. Ưu tiên có kinh nghiệm với các thành phần mạng AWS như VPC và Route 53.
 • Kiến thức về bảo mật: Làm quen với các biện pháp thực hành tốt nhất về bảo mật, mã hóa, kiểm soát truy cập và khung tuân thủ của AWS (ví dụ: HIPAA, GDPR, PCI-DSS).
 • Kỹ năng tự động hóa: Thành thạo các ngôn ngữ kịch bản (như Python, Bash) và cơ sở hạ tầng như các công cụ mã IaC (như CloudFormation, Terraform).
 • Giải quyết vấn đề: Kỹ năng phân tích và xử lý sự cố tốt để xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
 • Hợp tác và Giao tiếp: Khả năng cộng tác với các nhóm đa chức năng, giao tiếp hiệu quả và ghi lại các quy trình kỹ thuật

Định hướng kinh doanh: StackTech hiện có nhu cầu về tất cả các dòng sản phẩm và hướng kinh doanh rất phong phú, liên quan đến back-end, front-end, vận hành và bảo trì, phân tích dữ liệu, phát triển dữ liệu và thuật toán.

Phúc lợi dành cho bạn

 • Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
 • Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
 • Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
 • Hoạt động Team Building hằng năm
 • Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 9h30 - 12h00, chiều 13h00 - 18h30)

Thông Tin Công ty

CÔNG TY TNHH STACK TECH

0 vị trí tuyển dụng

Thông tin công ty

Ngành nghề

Phần Mềm

Quy mô công ty

100-499 Nhân viên

Quốc tịch công ty

Vietnam

z4672226624729_f2cc435a58dda20c3207ff419b83b3ce.jpg
z4672226616825_6682b3d9757cd8e3329d0209e0162fbe.jpg
73d4e84c70333d64322b21bc96b47fd2.jpg

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: 1 Vòng PV về technical
 • Vòng 2: Phỏng vấn với Tổng giảm đốc

⚙️ Hỗ trợ ứng viên