Những theme cho VS Code tốt nhất

54154

Visual Studio Code đã chiếm được cảm tình của nhiều nhà phát triển trong những năm gần đây. Dễ sử dụng, tùy biến và trọng lượng nhẹ khiến mọi người lựa chọn. Hãy cùng xem một số theme VSCode tốt nhất có sẵn trên thị trường đang được sử dụng bởi một số nhà phát triển nổi tiếng trong cộng đồng.

Để áp dụng theme, Khởi động VS Code (Ctrl + P), dán lệnh bên dưới mỗi theme và nhấn enter để apply.

1. Night Owl

VScode Theme - Owl

ext install sdras.night-owl

Links: GitHub | MarketPlace

2. Ariake Dark

Vscode Theme- Ariake

ext install wart.ariake-dark

Links: MarketPlace

3. One Dark Pro

VScode Them One Dark Pro

ext install zhuangtongfa.Material-theme

Links: GitHub | MarketPlace

Monokai Darker

Những theme cho VS Code tốt nhất

ext install eserozvataf.one-dark-pro-monokai-darker

Links: GitHub | MarketPlace

4. Nord

Những theme cho VS Code tốt nhất

ext install arcticicestudio.nord-visual-studio-code

Links: GitHub | MarketPlace

5. Dracula Official

Những theme cho VS Code tốt nhất

ext install dracula-theme.theme-dracula

Links: GitHub | MarketPlace

6. Pitch Black

Những theme cho VS Code tốt nhất

ext install viktorqvarfordt.vscode-pitch-black-theme

Links: GitHub | MarketPlace

7. City Lights

Những theme cho VS Code tốt nhất

ext install Yummygum.city-lights-theme

Links: GitHub | MarketPlace

8. Cobalt Next

Những theme cho VS Code tốt nhất

ext install dline.CobaltNext

Links: GitHub | MarketPlace

9. Cobalt2

Những theme cho VS Code tốt nhất

ext install wesbos.theme-cobalt2

Links: GitHub | MarketPlace

10. Material Theme

Những theme cho VS Code tốt nhất

ext install Equinusocio.vsc-material-theme

Links: GitHub | MarketPlace