Ứng dụng Visitor Pattern để làm configure UI driven

1272

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Vấn đề chúng ta cần giải quyết: chúng ta cần render form với các loại field phổ biến như datenumberdropdowntext, với điều kiện là những field này user có thể config được, giống như google form

Visitor pattern là 1 phương pháp thiết kế trong OOP, cách làm là chúng ta sẽ có một object với cấu trúc định sẵn, sử dụng object này để thực hiện những xử lý chúng mong muốn

object với cấu trúc định sẵn thường được gọi là schema, trong bài toán của chúng ta thì schema cần những property sau

 • fieldType: ví dụ dropdown, textbox, date, number
 • label: ví dụ first name, birthday
 • name: field name dùng để submit form
 • required: thuộc tính có bắt buộc không
  3 bước tối ưu hiệu năng React App bằng các API mới của React
  Architectural Styles vs. Architectural Patterns vs. Design Patterns

Xem thêm các chương trình tuyển dụng React hấp dẫn trên TopDev

const schema = [
 {
  label: "First Name",
  name: "firstName",
  required: true,
  fieldType: "Text",
 },
 {
  label: "Birthdate",
  name: "birthdate",
  required: true,
  fieldType: "Date",
 },
 {
  label: "Number of Pets",
  name: "numPets",
  required: false,
  fieldType: "Number",
 },
]

Để render form dựa trên schema này, giải pháp xuất hiện ngay trong đầu sẽ là

function Form({ schema }) {
 return schema.map((field) => {
  switch (field.fieldType) {
   case "Text":
    return <input type="text" /> 
   case "Date":
    return <input type="date" />
   case "Number":
    return <input type="number" />
   default:
    return null
  }
 })
}

Tuy nhiên, đây chưa phải là visitor pattern, để có thể customize sâu và rộng schema, mà không cần cập nhập lại Form

const defaultComponents = {
  Text: () => <input type="text" />,
 	Date: () => <input type="date" />,
 	Number: () => <input type="number" />
}
  
function ViewGenerator({ schema, components }) {
	const mergedComponents = {
		...defaultComponents,		...components	}
	
	return schema.map((field) => {
		return mergedComponents[field.fieldType](field)
	})
}

ViewGenerator cũng chung một công dụng như Form ở trên, ở đây chúng ta chỉ làm thêm việc, 1 là đưa phần khai báo component ra defaultComponent và bổ sung tham số components để khi có nhu cầu mở rộng, override các component default thì truyền thêm. Quá generic!

const data = {
 firstName: "John",
 birthdate: "1992-02-01",
 numPets: 2
}

const profileViewComponents = {
 Text: ({ label, name }) => (
  <div>
   <p>{label}</p>
   <p>{data[name]}</p>
  </div>
 ),
 Date: ({ label, name }) => (
  <div>
   <p>{label}</p>
   <p>{data[name]}</p>
  </div>
 ),
 Number: ({ label, name }) => (
  <div>
   <p>{label}</p>
   <p>{data[name]}</p>
  </div>
 )
}

function ProfileView({ schema }) {
 return (
  <ViewGenerator
   schema={schema}
   components={profileViewComponents}
  />
 )
}

Giờ nếu các field được group vào kiểu cha-con thì sao? Một cách (mình cũng không thích lắm) là thêm children

const schema = [
 {
  label: "Personal Details",
  fieldType: "Section",
  children: [
   {
    label: "First Name",
    fieldType: "Text",
   },
   {
    label: "Birthdate",
    fieldType: "Date",
   },
  ],
 },
 {
  label: "Favorites", 
  fieldType: "Section",
  children: [
   {
    label: "Favorite Movie",
    fieldType: "Text",
   },
  ],
 },
]

Với một cấp duy nhất thì schema này ok, nhưng nếu lồng nhiều hơn một cấp thì đây không phải cách mình sẽ làm, anyway để đơn giản hóa chúng ta chỉ dùng một cấp. Phần ViewGenerator cần được cập nhập để render thêm các children

function ViewGenerator({ schema, components }) {
 const mergedComponents = {
  ...defaultComponents,
  ...components,
 }

 return schema.map((field) => {
  const children = field.children ? (   <ViewGenerator
    schema={field.children}
    components={mergedComponents}
   />
  ) : null

  return mergedComponents[field.fieldType]({ ...field, children }); })
}

Đệ quy như vậy chưa hẳn là giải pháp hoàn hảo, hy vọng các bạn nào có giải pháp nào tốt hơn thì góp ý thêm.

Khi nghĩ về visitor pattern, chúng ta nghĩ đến

 1. Configure Object đứng độc lập
 2. UI đứng độc lập
 3. Hàm trung gian dùng để map configure object và UI tương ứng

https://www.arahansen.com/react-design-patterns-generating-user-configured-ui-using-the-visitor-pattern

Bài viết gốc được đăng tải tại vuilaptrinh.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev