Sử dụng React-Query để fetch data

4553

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

React-query sẽ giúp chúng ta giải quyết các vấn đề sau

  • Một global context để lưu trữ dữ liệu lấy về từ server
  • Thiết đặt Caching đơn giản
  3 bước tối ưu hiệu năng React App bằng các API mới của React
  3 tools giúp bạn tăng hiệu năng của React App một cách bất ngờ

Xem thêm chương trình tuyển dụng React hấp dẫn trên TopDev

Nếu thích bạn cũng có thể tham khảo thêm swr cũng khá cool

Chúng ta sẽ có các Server side APIs sau

// api/product.js

// 1. Fetch tất cả products
const useFetchProducts = () => {}

// 2. Fetch một product cụ thể
const useFetchProduct = (id) => {}

// 3. Thêm một product
const useAddProduct = (product) => {}

// 4. Cập nhập một product
const useEditProduct = (product) => {}

// 5. Xóa một product
const useDeleteProduct = (id) => {}

Thực hiện fetch với useQuery

import { useQuery } from 'react-query'

const useFetchProducts = () => {
	return useQuery(
		// định danh
		'products',		() => {
			fetch('/api/products')
		}
	)
}

Sử dụng trong component

import { useFetchProducts } from "../api/products"

const Products = () => {
	const {
		data: products,
		isLoading
	} = useFetchProducts();

	return (
		<div>
			{
				isLoading && <div>Loading...</div>
			}
			{
				products && (
					products.map((product) => {
						<div key={product.id}>
							{product.name}
						</div>
					})
				)
			}
		</div>
	)
}

Việc fetch dữ liệu sẽ còn thêm các tính năng như search, phân trang, filter. Có react-query mọi thứ sẽ vô cùng đơn giản

import { useState } from "react"
import { useFetchProducts } from "../api/products"

const Products = () => {
	// trang hiện tại
	const [page, setPage] = useState(1)
	// số item trên trang
	const [limit, setLimit] = useState(10)
	// từ khóa
	const [name, setName] = useState('')		
	const {
		data: products,
		isLoading
	} = useFetchProducts({
		page,		limit,		name	});

	return (
		<div>
			{
				isLoading && <div>Loading...</div>
			}
			{
				products && (
					products.map((product) => {
						<div key={product.id}>
							{product.name}
						</div>
					})
				)
			}
		</div>
	)
}

Chúng ta cần cập nhập lại useFetchProducts

import { useQuery } from 'react-query'

const useFetchProducts = ({ page, limit, name }) => {
	return useQuery(
		['products', { page, limit, name }],		() => {
			fetch(`/api/products?page=${page}&limit=${limit}&search=${name}`)		}
	)
}

Thực hiện cache

Ví dụ chúng ta muốn đặt cache 10s, chúng ta sẽ sử dụng thiết đặt staleTime

import { useQuery } from 'react-query'

const useFetchProducts = ({ page, limit, name }) => {
	return useQuery(
		['products', { page, limit, name }],
		() => {
			fetch(`/api/products?page=${page}&limit=${limit}&search=${name}`)
		},
		{
			staleTime: 10000		}
	)
}

Cực kỳ đơn giản đúng không!

Tưởng tượng chúng ta có danh sách product hiển thị trên màn hình, click vào một product chúng ta hiển thị pop-up với các thông tin của product

Để fetch một product, chúng ta cũng đồng thời áp dụng cache

const useFetchProduct = (id) => {
	return useQuery(
		['product', id],
		() => {
			fetch(`/api/products/${id}`)
		},
		{
			staleTime: 10000
		}
	)
}

Đến phần thú vị nè, nếu các thông tin của từng product hoàn toán giống với thông tin trả về từ danh sách product?, chúng ta có thể áp dụng cache cho từng product trong lúc fetch danh sách product

import { useQuery, useQueryClient } from 'react-query'

const useFetchProducts = ({ page, limit, name }) => {
	const queryClient = useQueryClient();
	return useQuery(
		['products', { page, limit, name }],
		() => {
			fetch(`/api/products?page=${page}&limit=${limit}&search=${name}`)
		},
		{			
			staleTime: 10000,
			onSuccess: (products) => {				products.forEach(product => {
					queryClient.setQueryData(						['product', product.id],
						product
					);
				})
			}
		}
	)
}

Bằng cách dùng useQueryClient().setQuery, chúng ta force cache cho từng product.id, để khi useFetchProduct chạy nó sẽ có sẵn giá trị cache này và không cần thực hiện gọi API

Thể hiện chút tình yêu với dự án react-query nhé các bạn, star ngay không nói nhiều

Bài viết gốc được đăng tải tại vuilaptrinh.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev