Sử dụng Fanout Exchange trong RabbitMQ

1183

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang Phan

Trong các bài viết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về Direct Exchange. Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn một loại exchange khác là Fanout Exchange.

  RabbitMQ là gì? Hướng dẫn sử dụng RabbitMQ chi tiết
  Sử dụng binding Exchange to Exchange trong RabbitMQ

Flow của một Message trong Fanout Exchange

Fanout exchange (định tuyến broadcast – amq.fanout) định tuyến message (copy message) tới tất cả queue mà nó được bind, với bất kể một routing key nào. Giả sử, nếu nó N queue được bind bởi một Fanout exchange, khi một message mới published, exchange sẽ định tuyến message đó tới tất cả N queues. Fanout exchange được sử dụng cho định tuyến message broadcast (quảng bá).

Flow của một Message trong Fanout Exchange như sau:

  • Một Producer sẽ tạo một Message và publish tới Exchange.
  • Một hoặc nhiều Queue bind tới Fanout Exchange không cần thông tin routing key.
  • Một Message tới Exchange sẽ được chuyển tiếp đến tất cả các Queue mà không có bất kỳ điều kiện kiểm tra nào.

Exchange Fanout hữu ích với trường hợp ta cần một dữ liệu được gửi tới nhiều ứng dụng khác nhau với cùng một message nhưng cách xử lý ở mỗi ứng dụng là khác nhau.

Ví dụ Fanout Exchange trong RabbitMQ

Trong ví dụ này, tôi tạo một Fanout Exchange có tên GPCoderFanoutExchange, tạo 3 Queue binding tới Fanout Exchange này: QDeveloper, QManagerQGeneral.

Một số class của chương trình:

  • ConnectionManager : hỗ trợ tạo Connection đến RabbitMQ.
  • FanoutExchangeChannel :  class util hỗ trợ tạo Echange, Queue, binding Queue đến Exchange, publish/ subscribe message, …
  • Constant : định nghĩa constant chứa các thông tin về tên Exchange, Queue.
  • Producer: để gửi Message đến Exchange.
  • Consumer: để nhận Message từ Queue.
  • App: giả lập việc gửi nhận Message thông qua Fanout Exchange của RabbitMQ.

ConnectionManager.java

package com.gpcoder.fanoutexchange;

import com.rabbitmq.client.Connection;
import com.rabbitmq.client.ConnectionFactory;

import java.io.IOException;
import java.util.concurrent.TimeoutException;

public class ConnectionManager {

private ConnectionManager() {
super();
}

public static Connection createConnection() throws IOException, TimeoutException {
ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();
factory.setHost("localhost");
return factory.newConnection();
}
}

FanoutExchangeChannel.java

package com.gpcoder.fanoutexchange;

import com.rabbitmq.client.BuiltinExchangeType;
import com.rabbitmq.client.Channel;
import com.rabbitmq.client.Connection;

import java.io.IOException;
import java.util.concurrent.TimeoutException;

public class FanoutExchangeChannel {

private String exchangeName;
private Channel channel;
private Connection connection;

public FanoutExchangeChannel(Connection connection, String exchangeName) throws IOException {
this.exchangeName = exchangeName;
this.connection = connection;
this.channel = connection.createChannel();
}

public void declareExchange() throws IOException {
// exchangeDeclare( exchange, builtinExchangeType, durable)
channel.exchangeDeclare(exchangeName, BuiltinExchangeType.FANOUT, true);
}

public void declareQueues(String ...queueNames) throws IOException {
for (String queueName : queueNames) {
// queueDeclare - (queueName, durable, exclusive, autoDelete, arguments)
channel.queueDeclare(queueName, true, false, false, null);
}
}

public void performQueueBinding(String queueName) throws IOException {
// Create bindings - (queue, exchange, routingKey)
channel.queueBind(queueName, exchangeName, "");
}

public void subscribeMessage(String queueName) throws IOException {
// basicConsume - ( queue, autoAck, deliverCallback, cancelCallback)
channel.basicConsume(queueName, true, ((consumerTag, message) -> {
System.out.println("[Received] [" + queueName + "]: " + new String(message.getBody()));
}), consumerTag -> {
System.out.println(consumerTag);
});
}

public void publishMessage(String message) throws IOException {
// basicPublish - ( exchange, routingKey, basicProperties, body)
System.out.println("[Send]: " + message);
channel.basicPublish(exchangeName, "", null, message.getBytes());
}
}

Constant.java

package com.gpcoder.fanoutexchange;

public final class Constant {

// Exchange

public static final String EXCHANGE_NAME = "GPCoderFanoutExchange";

// Queue

public static final String DEV_QUEUE_NAME = "QDeveloper";

public static final String MANAGER_QUEUE_NAME = "QManager";

public static final String GENERAL_QUEUE_NAME = "QGeneral";

private Constant() {
super();
}
}

Producer.java

package com.gpcoder.fanoutexchange;

import com.rabbitmq.client.Connection;

import java.io.IOException;
import java.util.concurrent.TimeoutException;

import static com.gpcoder.fanoutexchange.Constant.*;

public class Producer {

private FanoutExchangeChannel channel;

public void start() throws IOException, TimeoutException {
// Create connection
Connection connection = ConnectionManager.createConnection();

// Create channel
channel = new FanoutExchangeChannel(connection, EXCHANGE_NAME);

// Create fanout exchange
channel.declareExchange();

// Create queues
channel.declareQueues(DEV_QUEUE_NAME, MANAGER_QUEUE_NAME, GENERAL_QUEUE_NAME);

// Binding queues without routing key
channel.performQueueBinding(DEV_QUEUE_NAME);
channel.performQueueBinding(MANAGER_QUEUE_NAME);
channel.performQueueBinding(GENERAL_QUEUE_NAME);
}

public void send(String message) throws IOException {
// Send message
channel.publishMessage(message);
}
}

Consumer.java

package com.gpcoder.fanoutexchange;

import com.rabbitmq.client.Connection;

import java.io.IOException;
import java.util.concurrent.TimeoutException;

import static com.gpcoder.fanoutexchange.Constant.*;

public class Consumer {

private FanoutExchangeChannel channel;

public void start() throws IOException, TimeoutException {
// Create connection
Connection connection = ConnectionManager.createConnection();

// Create channel
channel = new FanoutExchangeChannel(connection, EXCHANGE_NAME);

// Create fanout exchange
channel.declareExchange();

// Create queues
channel.declareQueues(DEV_QUEUE_NAME, MANAGER_QUEUE_NAME, GENERAL_QUEUE_NAME);

// Binding queues without routing key
channel.performQueueBinding(DEV_QUEUE_NAME);
channel.performQueueBinding(MANAGER_QUEUE_NAME);
channel.performQueueBinding(GENERAL_QUEUE_NAME);
}

public void subscribe() throws IOException {
// Subscribe message
channel.subscribeMessage(DEV_QUEUE_NAME);
channel.subscribeMessage(MANAGER_QUEUE_NAME);
channel.subscribeMessage(GENERAL_QUEUE_NAME);
}

}

App.java

package com.gpcoder.fanoutexchange;

import java.io.IOException;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import java.util.concurrent.TimeoutException;

public class App {

public static void main(String[] args) throws IOException, TimeoutException, InterruptedException {
// Create producer
Producer producer = new Producer();
producer.start();

// Send one message to exchange, it will be forwarded to all queues
producer.send("gpcoder message 1");

// Create consumer
Consumer consumer = new Consumer();
consumer.start();
consumer.subscribe();

TimeUnit.SECONDS.sleep(1);

// Try to send a second message
producer.send("gpcoder message 2");
}
}

Output chương trình:

[Send]: gpcoder message 1
[Received] [QDeveloper]: gpcoder message 1
[Received] [QManager]: gpcoder message 1
[Received] [QGeneral]: gpcoder message 1
[Send]: gpcoder message 2
[Received] [QGeneral]: gpcoder message 2
[Received] [QDeveloper]: gpcoder message 2
[Received] [QManager]: gpcoder message 2

Như bạn thấy, tất cả các Consumer đều nhận được Message.

Lưu ý: Chúng ta có thể sử dụng phương thức queueDeclare() để tạo một Queue non-durable, exclusive, autodelete và tên được tạo một cách ngẫu nhiên.

Tài liệu tham khảo:

Bài viết gốc được đăng tải tại gpcoder.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev