Redux selector và vấn đề sử dụng sao cho hiệu quả

5655

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Selector

Selector là một hàm với input là ‘state’ của store và trả về một giá trị mong muốn

const selectEntities = state => state.entities;

function selectItemIds(state) {
  return state.items.map(item => item.id);
}

const selectSomeSpecificField = state => state.some.deeply.nested.field;

function selectItemsWhoseNamesStartWith(items, namePrefix) {
   const filteredItems = items.filter(item => item.name.startsWith(namePrefix));
   return filteredItems;
}

Về cách đặt tên, không bắt buộc, nhưng đa phần sẽ đặt với prefix select hoặc get

Tuyển react lương cao đi làm gấp

Khác nhau giữa useSelector và mapState

 • Khi một action được dispatchuseSelector sẽ thực hiện so sánh giữa kết quả trước đó và kết quả hiện tại, nếu khác, component bị force để re-render.
 • useSelector sử dụng so sánh === chứ không dùng phương pháp so sánh shallow (dịch vui là so sánh “nhẹ”)
  Làm việc với Redux trong ứng dụng lớn
  Redux là gì? Hiểu rõ cơ bản cách dùng Redux

Lý do sử dụng selector

 • Sử dụng lại, một selector có thể sử dụng ở nhiều nơi, nhiều component khác nhau
 • Tinh gọn, ví dụ chúng ta có entity user chứa lastnamefullnameemail, nhưng chúng ta chỉ muốn lấy email, một selector getUserEmail sẽ rất rõ ràng tinh gọn
 • Lý tưởng nhất, chỉ có reducer và selector mới biết được structure của redux store, như vậy một khi structure này có thay đổi, chúng ta chỉ việc cập nhập lại ở 2 chỗ này.
import { createSelector } from 'reselect'

const getVisibilityFilter = state => state.visibilityFilter
const getTodos = state => state.todos

export const getVisibleTodos = createSelector(
 [getVisibilityFilter, getTodos],
 (visibilityFilter, todos) => {
  switch (visibilityFilter) {
   case 'SHOW_ALL':
    return todos
   case 'SHOW_COMPLETED':
    return todos.filter(t => t.completed)
   case 'SHOW_ACTIVE':
    return todos.filter(t => !t.completed)
  }
 }
)

...
const visibleTodos = useSelector(getVisibleTodos)
...

Sử dụng sao cho tối ưu?

Vì useSelector dùng phép so sánh === nên nếu hàm selector trả về mảng (dùng .map.filter, destructuring ...), component sẽ bị trigger re-render.

Để ý, khi function dùng làm selector có thể có nhiều tính toán, transform phức tạp. Với mỗi lần re-render, sẽ tốn thời gian để thực thi hàm selector.

const selectData = state => {
  const filteredData = expensiveFiltering(state.data);
  const sortedData = expensiveSorting(filteredData);
  const transformedData = expensiveTransformation(sortedData);
  return transformedData;
};
...
const data = useSelector(selectData);

Trong lúc re-render, dù cho data không thay đổi, hàm selectData vẫn được gọi.

Giải quyết bằng cách sử dụng thư viện Reselect, nó sẽ cho phép trả về kết quả trước đó, nếu input là giống nhau.

import React from 'react'
import { useSelector } from 'react-redux';
import { createSelector } from 'reselect';

const selectUsers = state => state.users;

const selectData = createSelector(
  state => state.data,
  data => {
    const filteredData = expensiveFiltering(data);
    const sortedData = expensiveSorting(filteredData);
    const transformedData = expensiveTransformation(sortedData);
    return transformedData;
  }
);

export const UsersCounter = () => {
  ...
  const data = useSelector(selectData);
  ...
}

Selector phụ thuộc vào giá trị prop của component

Trong trường hợp một hàm selector có nhận input là prop của component, phải đảm bảo hàm selector được khai bao bên ngoài component.

import React from 'react';
import { useSelector } from 'react-redux';
import { createSelector } from 'reselect';

const selectUser = (state, userId) => users.find(user => user.id === userId);

const selectUserById = createSelector(
 [selectUser],
 user => expensiveTransformation(user)
);

export const UserDetails = ({ userId }) => {
 const user = useSelector(state => selectUserById(state,userId));
 return <div>{user.name}</div>
};

export const App = () => {
 return (
  <>
   <span>User Details:</span>
   <UserDetails userId={1} />
  </>
 )
};

Nhiều instance của một component

Khi một hàm selector được dùng trong nhiều instance của một component và cũng phụ thuộc vào prop, như 2 instance của UserDetails ở trên

<UserDetails userId={1} />
<UserDetails userId={2} />

Chúng ta cần chắc chắn, mỗi instance của UserDetails sẽ ứng với một instance của hàm selector, nếu chỉ viết như ví dụ ở trên là không được, cả 2 instance của UserDetails chỉ trỏ về một selector.

Sử dụng kết hợp với useMemo của React để đạt được kết quả mong muốn

import React, { useMemo } from 'react';
import { useSelector } from 'react-redux';
import { createSelector } from 'reselect';

const selectUser = (state, userId) => users.find(user => user.id === userId);

const makeSelectUserById = () => 
 createSelector(
  [selectUser],
  user => expensiveTransformation(user)
 );

export const UserDetails = ({ userId }) => {
 const selectUserMemo = useMemo(makeSelectUserById, []);
 const user = useSelector(state => selectUserMemo(state, userId));
 return <div>{user.name}</div>
};

export const App = () => {
 return (
  <>
   <span>User Details:</span>
   <UserDetails userId={1} />
	 <UserDetails userId={2} />
  </>
 )
};

Với cách này const selectUserMemo = useMemo(makeSelectUserById, []); chúng ta tạo một instance của hàm selector trên từng instance của component.

Bài viết gốc được đăng tải tại vuilaptrinh.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm it job hấp dẫn trên TopDev