Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào form Spring Web MVC bởi Hibernate Validator

1099

Bài viết được sự cho phép của smartjob.vn

Trong bài viết này chúng tôi giới thiệu đến các bạn sử dụng tổ hợp nhiều kỹ thuật khác nhau:

 • Spring Web MVC 4
 • Hibernate Validator
 • Maven build tool

Chúng ta sẽ xây dựng ứng dụng gồm 2 màn hình: màn hình nhập thông tin và màn hình thông báo kết quả thành công như sau:

Kết quả trả về sau khi đã validate (kiểm tra dữ liệu đầu vào)

18 Web Developer Jobs lương cao tại TopDev

Các bước thực hiện

Tạo mới project sử dụng Maven archetype mavenarchetypewebapp . Nếu bạn chưa rõ về cách tạo project từ archetype, bạn có thể xem phần đầu bài viết Kỹ thuật Autowiring sử dụng annotation trong Spring Framework . Một project khuôn được tạo ra, bạn cần bổ sung thêm các thư mục ( src , main , java ), khai báo thêm thư viện để project có được cấu trúc như sau:

File pom.xml đầy đủ như bên dưới, Bạn cần khai báo các thư viện. Mỗi thư viện đều được khai báo 3 thông số GAV (Group – ArtifactId – Version). Chúng tôi sử dụng phiên bản mới nhất tại thời điểm viết bài.

 • spring-core
 • spring-beans
 • spring-context
 • spring-web
 • spring-webmvc
 • hibernate-validator (để validate dữ liệu từ back-end)

Tương ứng với mô hình tham chiếu như hình vẽ trên, cụ thể hóa trong ứng dụng mà chúng ta đang làm:

 • Front controllerorg.springframework.web.servlet.DispatcherServlet
 • Controllervn.smartjob.demospring.domain.JobController
 • View template: Các file index.jspaddJob.jspresultJob.jsp
 • Model: Class vn.smartjob.demospring.domain.Job  là một thành phần của model.
 • Servlet engine: Chính là Apache Tomcat mà bạn sử dụng để deploy ứng dụng.

Là ứng dụng web, nên deployement descriptor rất quan trọng, file web.xml . Phần filter có tác dụng đảm bảo dữ liệu tiếng Việt Unicode được xử lý đúng. Phần xử lý luồng đi của Spring Web MVC được xử lý bởi class org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet

Là một ứng dụng sử dụng Spring Framework, nên không thể thiếu beans configuration, file springmvc-servlet.xml

Mỗi công việc (job) được mô tả bởi entity Job. Việc sử dụng các annotation nhằm mục đích để Hibernate Validator biết được rule validate.

Trong controller xử lý luồng đi của ứng dụng, có 2 method để xử lý 2 màn hình: Màn hình thêm công việc và màn hình hiển thị thông báo thành công. Mỗi method đều được gắn annotation @RequestMapping  của Spring Framework.

Trang addJob.jsp là giao diện để thêm công việc mới. Trong file JSP có phần CSS, phần này chỉ có tác dụng giúp giao diện nhập dữ liệu công việc và hiển thị thông báo thành công, kết quả được đẹp và dễ nhìn hơn. Không tác động vào nghiệp vụ cũng như luồng xử lý nghiệp vụ. Mỗi công việc có có các thuộc tính như sau (được tô màu highlight trong mã nguồn):

 • title: Tiêu đề công việc
 • company: Công ty cần tuyển người
 • companyAddress: Địa chỉ công ty, cũng thường là địa điểm làm việc
 • content: Nội dung chi tiết: yêu cầu công việc, kỹ năng, các chế độ đãi ngộ
 • startDate: ngày bắt đầu đăng tin
 • endDate: ngày gỡ bỏ tin tuyển dụng

Trang resultJob.jsp là giao diện để thông báo thành công và trả về kết quả

File index.jsp để trỏ trang chủ website về trang thêm công việc mới (addJob.jsp)

Để đa ngôn ngữ (sau này), các item resources bundle được khai báo trong file messages.propertiess nằm trong thư mục resources (đây là thư mục quy ước theo cấu trúc project Maven):

Bạn đã hoàn thành ứng dụng, và có thể deploy trên server Apache Tomcat, truy cập link http://localhost:8080  để xem kết quả (trên máy của bạn, có thể port Tomcat sẽ khác số 8080).

Liên kết tải về mã nguồn từ server SmartJob: beanvalidation hoặc clone/fork từ GitHub: https://github.com/SmartJobVN/beanvalidation

Đỗ Như Vý – Bài viết gốc được đăng tải tại smartjob.vn

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm IT Jobs Developer hấp dẫn trên TopDev