Hướng dẫn và mô phỏng thuật toán sắp xếp Selection Sort

2048

Bài viết được sự cho phép của tác giả Phạm Công Sơn

Chọn phần tử nhỏ nhất trong n phần tử ban đầu, đưa phần tử này về vị trí đúng là đầu tiên của dãy hiện hành. Sau đó không quan tâm đến nó nữa, xem dãy hiện hành chỉ còn n-1 phần tử của dãy ban đầu, bắt đầu từ vị trí thứ 2. Lặp lại quá trình trên cho dãy hiện hành đến khi dãy hiện hành chỉ còn một phần tử. Dãy ban đầu có n phần tử, vậy tóm tắt ý tưởng thuật toán là thực hiện n-1 lượt việc đưa phần tử nhỏ nhất trong dãy hiện hành về vị trí đúng ở đầu dãy.

  Một vài “trick” khi sử dụng Xpath và CSS selector trong Selenium
  Download, Export file tự động với Selenium Webdriver
Các bước thực hiện thuật toán

1. Chọn phần tử đầu tiên i = 0

2. Tìm phần tử a[min] nhỏ nhất trong mảng từ a[i] tới a[n]. Với n là độ dài của mảng

3. Hoán đổi vị trí a[i] với a[min]

4. Tiếp tục chọn phần tử i = i + 1 và quay về bước 1

Mã nguồn được thực hiện trên javascript
Tạo dãy số ngẫu nhiên để mô phỏng sắp xếp
Tạo dãy số
 • 93
 • 93
 • 10
 • 40
 • 28
 • 30
 • 12
 • 16
 • 71
 • 26
 • ?
 • ?
 • ?
Mã nguồn được thực hiện trên javascript
var SelectionSort = function ()
{
$.extend(this, new SortX());
this.name = "SelectionSort";

this.onCreateScripts = function (array, scripts)
{
var $this = this;
var addScript = function (a1, a2, action)
{
scripts.push($this.createScript0(a1, a2)); // Script lấy ra 2 số cần so sánh
scripts.push($this.createScript1(a1, a2)); // Script để thực hiện so sánh giữa 2 số
return action();
}

var min;
for (var i = 0; i < array.length - 1; i++)
{
min = i;
scripts.push(this.createScriptOneItem(array[min]));

for (var j = i + 1; j < array.length; j++) { if (addScript(array[j], array[min], () => array[j].number < array[min].number))
{
min = j;
scripts.push(this.createScriptOneItem(array[min]));
}
}

var b1 = array[i];
var b2 = array[min];

array[min] = b1;
array[i] = b2;

scripts.push(this.createScript2(b1, b2)); // Script thực hiện hoán đổi giữa 2 số với nhau.
}
}
}

var pageSortX = new PageSortX();
pageSortX.sortX = new SelectionSort();
pageSortX.start();

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ

Sơn 20

Bài viết gốc được đăng tải tại sonpc20.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm Developer hấp dẫn trên TopDev