Hướng dẫn lazy load component trong React

14763

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

  11 Thư viện React Native Component bạn nên biết
  25 Tips cho React Native lập trình viên phải biết

Vấn đề

Bạn viết code, chạy thử trên localhost, yeah mọi thứ super nhanh

Hướng dẫn lazy load component trong React

Nhưng khi chạy trên production thì mọi thứ sẽ trở nên như thế này

Hướng dẫn lazy load component trong React

Sẽ có rất nhiều giải pháp để xử lý vấn đề này.

Tại sao chúng ta phải load một component mà user chưa sử dụng đến, thậm chí có khi trong suốt quá trình làm việc, user sẽ không đụng đến một số màn hình?

Giải pháp

Nếu bạn làm web nhiều thì chắc có nghe đến lazy load image, để giảm bớt số lượng request gởi đi và dữ liệu trả về cho lần load đầu tiên. Trong React cũng có khái niệm tương tự như vậy.

Tất cả những việc đó thực hiện được là nhờ sự thần thánh của webpack

Thông thường chúng ta import component như sau

import ScreenComponent from './ScreenComponent';

Vậy đã bao giờ bạn thử

import('./ScreenComponent');

Vâng, nó sẽ trả về 1 Promise!

Nếu import như thế, Webpack sẽ split file build ra và thực hiện việc load chỉ khi được gọi

Code ví dụ

Hướng dẫn lazy load component trong React

import React, { Component } from 'react';
import Todo from './Todo';

constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   value: '',
   todos: []
  }
}
// ...
render() {
  return (
   <div className="App">
    <header className="App-header">
     Add todo
    </header>
    <input value={this.state.value} onChange={this.changeValue} />
    <button onClick={this.submitValue}>Add</button>
    <hr />
    <Todo todos={this.state.todos} />
   </div>
  );
}

Nếu ở màn hình này, user chưa có gì trong state.todos, chúng ta không thực sự cần import Todo from './Todo';, chỉ khi user nhấn add để thêm một item vào trong state.todos chúng ta mới cần load component <Todo />

Thêm state.LLTodo để kiểm tra việc load component todo chưa, chúng ta đưa việc load này vào componentDidUpdate()

import React, { Component } from 'react';
//import Todo from './Todo'; // bỏ component import ở đây

constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   value: '',
   todos: [],
   LLTodo: null
  }
}
componentDidUpdate(prevProps, prevState) {
  if (!this.state.LLTodo) {
   this.lazyLoadTodo();
  }
}
lazyLoadTodo = () => {
  const lazyLoad = import('./Todo');
  debugger; // để xem nó trả về gì
}

Hướng dẫn lazy load component trong React

Nó đã trả về cho chúng ta một Promise, sửa lại hàm này thành async

lazyLoadTodo = async () => {
  const {default: Todo} = await import('./Todo');
  this.setState({LLTodo: Todo});
}

Chúng ta kiểm tra việc render này theo state.LLTodo

render() {
  const {LLTodo, todos} = this.state;
  const lazyLoadTodo = LLTodo ? <LLTodo todos={todos} /> : null;
  return (
   <div className="App">
    <header className="App-header">
     Add todo
    </header>
    <input value={this.state.value} onChange={this.changeValue} />
    <button onClick={this.submitValue}>Add</button>
    <hr />
    {lazyLoadTodo}
   </div>
  );
}

Để thực sự thấy được kết quả, chúng ta có thể build, hoặc trên mở tab network, khi nhập giá trị vào trong input, một file [tên].chunk.js sẽ được load thêm vào.

Hướng dẫn lazy load component trong React

File 1.chunk.js được load khi component được update

Hướng dẫn lazy load component trong React

Mở file này ra để check xem sau

Hướng dẫn lazy load component trong React

Đúng là file component của chúng ta được được tách ra 😀

Lazy load react-router

Giờ xem xét phần chúng ta setup cho cái route, đại khái nó sẽ như thế này

import Home from './Home'
import Blog from './Blog'

<Switch>
  <Route exact path="/" component={HomeComponent} />
  <Route path="/blog" component={BlogComponent} />
</Switch>

Áp dụng lazy load component với route, ở đây mình viết thêm một hàm asyncComponent, nó sẽ nhận vào hàm import('path/to/file') và return về component đó.

import React, {Component} from 'react';

export default function asyncComponent(getComponent) {
 class AsyncComponent extends Component {
  static Component = null;
  state = { 
   // chổ này hơi tricky, trỏ về chính nó
   Component: AsyncComponent.Component 
  };

  componentDidMount(prevProps, prevState) {
   // không re-load nếu đã có rồi
   if (!this.state.Component) {
    getComponent().then(Component => {
     AsyncComponent.Component = Component;
     this.setState({ Component })
    })
   }
  }

  render() {
   const { Component } = this.state;
   if (Component) {
    return <Component {...this.props} />
   }
   return null;
  }
 }
 return AsyncComponent;
}

Hàm asyncComponent() này chúng ta sẽ truyền vào cho nó function là getComponent() (chính là hàm import)

Chỉnh lại cách chúng ta import component cho từng route

// Dynamically imported components
const Home = asyncComponent(() =>
 import('./Home').then(module => module.default)
)

const Blog = asyncComponent(() =>
 import('./Blog').then(module => module.default)
)

<Switch>
 <Route exact path="/" component={Home} />
 <Route path="/blog" component={Blog} />
</Switch>

Hướng dẫn lazy load component trong React

Tổng kết

Việc lazy load component không quá khó, không cần thêm bất kỳ thư viện, config gì cả nếu bạn đang init project bằng create-react-app, nhưng nó sẽ là giải pháp phải làm khi file bundle của bạn đã quá lớn và ngày càng lớn hơn.

Bài viết gốc được đăng tải tại vuilaptrinh.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các việc làm react hấp dẫn tại TopDev